Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Θέματα που ενδιαφέρουν

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΆποψη της Επιτρόπου για (α) Δημοσίευση ημερήσιας διάταξης και πρακτικών συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα των Δήμων, (β) Ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων μέσω του διαδικτύου και (γ) Ηχογράφηση (καταγραφή ήχου), βιντεογράφηση/οπτικογράφηση (καταγραφή εικόνων και/ή ήχου με κάμερα) των συνεδριάσεων. - 01/02/2017


Αρ. Φακ.: 16.08.002(α) Δημοσίευση ημερήσιας διάταξης και πρακτικών συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα των Δήμων

(β) Ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων μέσω του διαδικτύου

(γ) Ηχογράφηση (καταγραφή ήχου), βιντεογράφηση/οπτικογράφηση (καταγραφή εικόνων και/ή ήχου με κάμερα) των συνεδριάσεων

Με αφορμή τα διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν στην Επίτροπο από Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα, η Επίτροπος έχει τις ακόλουθες θέσεις/απόψεις:

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001), όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος») και την Οδηγία 95/46/ΕΚ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα δεδομένα εικόνας και ήχου, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η δε αποθήκευση εικόνας/ήχου προσώπου, η οποία συλλέγεται με λήψη από μαγνητόφωνο/βιντεοκάμερα, συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.1. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του Νόμου:
«4.-(1) ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα-
(α) Υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία·

(β) συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς·

(γ) είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας·

(δ) είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση·

(ε) διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής ο Επίτροπος δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, να επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαραχτήρα για ιστορικούς, επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφόσον κρίνει ότι δε θίγονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα δικαιώματα των υποκειμένων τους ή τρίτων.».

3.2. Το άρθρο 10 (1) – (3) του Νόμου προνοεί τα εξής:
«(1) Η επεξεργασία δεδομένων είναι απόρρητη. Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνο κατ’ εντολή του.
(2) Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
(3) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.».

4. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις του Νόμου, η Επίτροπος έχει την άποψη ότι, η δημοσίευση στην ιστοσελίδα των Δήμων/Κοινοτικών Συμβουλίων των πρακτικών των συνεδριάσεων καθώς και η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων μέσω του διαδικτύου:

(α) συνιστά μεταγενέστερη επεξεργασία που είναι ασυμβίβαστη με τον αρχικό σκοπό τήρησης των πρακτικών και ως εκ τούτου αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 (1)(β) του Νόμου (αρχή του σκοπού) και

(β) κρίνεται υπερβολική και μη αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και είναι δυσανάλογη σε σχέση προς αυτόν και ως εκ τούτου παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 4 (1)(γ) του Νόμου (αρχή της αναλογικότητας).

5.1. Οι Δήμοι/Κοινοτικά Συμβούλια, εάν επιθυμούν, μπορούν να ηχογραφούν/ βιντεογραφούν τις συνεδριάσεις για σκοπούς πιστής καταγραφής των πρακτικών, δεδομένου ότι έχει εκ των προτέρων δοθεί η συγκατάθεση όλων των επηρεαζόμενων προσώπων (δηλαδή του Δήμαρχου, Αντιδημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου / Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου) ή χωρίς τη συγκατάθεση τους αν υπάρχει έννομο συμφέρον, το οποίο όμως υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου), νοουμένου ότι, όπως έχω αναφέρει και πιο πάνω, τα πρακτικά δεν θα κοινοποιούνται/ανακοινώνονται σε τρίτους /δημοσιεύονται οπουδήποτε.

5.2. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να αποφασιστεί ποιος θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας του κάθε Αρχείου (το πρόσωπο δηλαδή που θα αποφασίσει για τον τρόπο και το σκοπό της επεξεργασίας - άρθρο 2 του Νόμου), ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις/ευθύνες:

(α) Ενημερώνει τα επηρεαζόμενα πρόσωπα με τρόπο πρόσφορο και σαφή για την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το σκοπό της επεξεργασίας και την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης (άρθρο 11(1) του Νόμου),

(β) λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας (άρθρο 10(3) του Νόμου),

(γ) μετά την επικύρωση των πρακτικών και/ή όταν τα πρακτικά δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο τηρήθηκαν, θα πρέπει να καταστρέφει τα μαγνητοφωνημένα/οπτικογραφημένα αρχεία (άρθρο 4(1)(ε) του Νόμου) και

(δ) υποβάλει στο Γραφείο μου το έντυπο Γνωστοποίησης Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης Επεξεργασίας για το μαγνητοφωνημένο /οπτικογραφημένο αρχείο που θα τηρεί και θα περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
1 Φεβρουαρίου 2017

  

©2003 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας