Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συμμετοχή της Επιτρόπου στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB)


25/5/2018 - Συμμετοχή της Επιτρόπου στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB)


Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο πολύ αναμενόμενος Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), και καταργήθηκε η Οδηγία 95/46 /ΕΚ. Την ημερομηνία αυτή, η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29, η οποία συγκροτούσε τις ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων, έπαυσε να υφίσταται και αντικαταστάθηκε από ένα νέο όργανο: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ή το EDPB.

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τους επικεφαλής των εθνικών εποπτικών αρχών και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS). Το Συμβούλιο περιλαμβάνει επίσης εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος, ωστόσο, δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Ο πρωταρχικός ρόλος του Συμβουλίου είναι να διασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή του ΓΚΠΔ, αλλά διαθέτει και άλλες αρμοδιότητες: συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επίπεδο προστασίας των δεδομένων που παρέχουν οι τρίτες χώρες, προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και διαδραματίζει ρόλο στις διαδικασίες συμβιβασμού για επίλυση διαφορών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών. Κατά την άσκηση των εξουσιών του, το Συμβούλιο εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και δηλώσεις βέλτιστης πρακτικής σε πολλά θέματα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Ολομέλειας της 25ης Μαΐου, το Συμβούλιο εξέλεξε τον πρόεδρο, την κυρία Dr Andrea Jelinek Επίτροπο της Αυστρίας, και δύο αντιπροέδρους. Η πρόεδρος θα ηγηθεί του Συμβουλίου για τα επόμενα πέντε χρόνια και θα ασκήσει σημαντική επιρροή στην προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Μέλος της Κύπρου στο Συμβούλιο είναι η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κα. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου.

Back To Top