Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Θέματα που ενδιαφέρουν

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΥποχρέωση φωτοτυπίας του δελτίου πολιτικής ταυτότητας - 09/12/2015


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εκδώσει την Οδηγία για την Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας η οποία αναφέρει τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2014 ("ο Νόμος").

Ο εν λόγω Νόμος απαιτεί από όλα τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές αλλά και άλλες δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται καταλυτικά στο άρθρο 2 του Νόμου και διεξάγονται από:
· πιστωτικά ιδρύματα (δηλαδή τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα),
· ιδρύματα πληρωμών,
· ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος,
· κτηματομεσίτες που διεξάγουν κτηµατικές συναλλαγές, σύμφωνα με τον περί Κτηματομεσιτών Νόµο, ως εκάστοτε ισχύει,
· ελεγκτές, εξωτερικοί λογιστές και φορολογικοί σύμβουλοι που ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες για λογαριασμό των πελατών τους κ.τ.λ.:

Να ιδρύσουν και διατηρήσουν τέτοια συστήματα και διαδικασίες επίβλεψης των επιχειρήσεων και γενικά του οικονομικού συστήματος, με σκοπό να γίνεται εύκολος ο εντοπισμός ύποπτων συναλλαγών και να διασφαλίζεται η αρχή «γνώριζε τον πελάτη σου».

Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 61 (1) του Νόμου προβλέπει τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

«(α) Την εξακρίβωση και τον έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών που εκδίδονται ή λαμβάνονται από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή·

(β) την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου και τη λήψη ευλόγων μέτρων αναλόγως του βαθμού κινδύνου για τον έλεγχο της ταυτότητας του βάσει εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών που εκδίδονται ή λαμβάνονται από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομική ή άλλη δραστηριότητα γνωρίζει τον πραγματικό δικαιούχο..».

Το άρθρο 62 του Νόμου προβλέπει το χρόνο εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας, σύμφωνα με το οποίο:

«62. (1) Η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται πριν τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια μεμονωμένης συναλλαγής.
…………………………………………………………………………………………
(6) Οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο σε νέους πελάτες, αλλά και στους υφιστάμενους πελάτες, την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου εμπλοκής τους σε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.».

Ωε εκ τούτου, όλα τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές και άλλες δραστηριότητες δικαιούνται να φωτοτυπούν το δελτίο ταυτότητας των πελατών τους, στο πλαίσιο οποιασδήποτε χρηματοοικονομικής ή άλλης σχετικής δραστηριότητας.

Το πλήρες κείμενο του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 έως 2013 καθώς και του τροποποιητικού Νόμου του 2014 βρίσκεται στο ακόλουθο link:

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=13709

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας