Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Θέματα που ενδιαφέρουν

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΑνάρτηση λίστας οφειλών κοινοχρήστων, από τη Διαχειριστική Επιτροπή, σε πολυκατοικία - 3/5/2016 - 06/05/2016

Ανάρτηση λίστας οφειλών κοινοχρήστων, από τη Διαχειριστική Επιτροπή, σε πολυκατοικία - 3/5/2016

Με αφορμή παράπονο που τέθηκε στο Γραφείο μας από πολίτη- ιδιοκτήτη διαμερίσματος πολυκατοικίας, για την ανάρτηση λίστας, από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, με τα οφειλόμενα κοινόχρηστα ιδιοκτητών, στο χώρο της κυρίας εισόδου της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα την κοινοποίηση των οφειλόμενων κοινόχρηστων εξόδων στους ιδιοκτήτες/ένοικους αλλά και σε τρίτους, η Επίτροπος επιθυμεί να πληροφορήσει το κοινό τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1)(α),(β),(γ)και(δ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001), όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»), ο υπεύθυνος επεξεργασίας (στην προκειμένη περίπτωση η διαχειριστική επιτροπή μίας πολυκατοικίας), πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα «υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία», «συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς», «είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας» και «είναι ακριβή και εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(2)(ε) του Νόμου, η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν αυτή είναι «απαραίτητη για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, υπό τον όρο ότι αυτό υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.»

Βάσει δε, του άρθρου 10(3) του Νόμου «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.»

Σύμφωνα δε, με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ.224 και συγκεκριμένα στα διαλαμβανόμενα στο σχετικό Πίνακα Πρότυπων Κανονισμών για τη Ρύθμιση και Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών (βλ. ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΚΑΝ. 46), που προβλέπει ότι «κάθε κύριος μπορεί σε εύλογο χρόνο να επιθεωρεί τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων και τις σχετικές αποδείξεις και στοιχεία

Από την αναφορά αυτή, προκύπτει ότι, οι κύριοι των μονάδων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, και την καταβολή των προβλεπόμενων κοινόχρηστων και άλλων δαπανών στο πλαίσιο της διαχείρισης της πολυκατοικίας στην οποία ζουν. Σε τέτοια περίπτωση, και εφόσον έχει προηγηθεί η γενική ανακοίνωση προς όλους για πληρωμή των οφειλών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11(3)(α) του Νόμου, η Διαχειριστική Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει ανάλογα τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που δεν ανταποκρίθηκαν, με την ανάρτηση σε πινακίδα των πληροφοριών που αφορούν τα κοινόχρηστα έξοδα τους, για το συγκεκριμένο σκοπό.

Με βάση τα πιο πάνω, η Επίτροπος έχει την άποψη ότι, η κοινοποίηση από τη Διαχειριστική Επιτροπή προς τους ιδιοκτήτες/ένοικους της πολυκατοικίας των ονομάτων και/ή των αριθμών των διαμερισμάτων των ιδιοκτητών/ενοίκων με το αντίστοιχο οφειλόμενο ποσό των κοινόχρηστων εξόδων ανά διαμέρισμα, σε πινακίδα, είναι νόμιμη αλλά, επειδή ο χώρος της εισόδου της πολυκατοικίας είναι χώρος προσβάσιμος και από τρίτα πρόσωπα (εκτός των συνιδιοκτητών), προς τήρηση του άρθρου 10(3) του Νόμου, για να αποφευχθεί η διάδοση των πληροφοριών σε τρίτους/επισκέπτες, κρίνεται σκόπιμο η Διαχειριστική Επιτροπή να αναρτά τις συγκεκριμένες πληροφορίες:
-σε χώρο της πολυκατοικίας προσβάσιμο αποκλειστικά και μόνο από τους συνιδιοκτήτες αλλά μη προσβάσιμο από τρίτους/επισκέπτες,
-αν αυτό δεν είναι δυνατό, σε χώρο όπου η πρόσβαση τρίτων είναι δυσχερής, όπως για παράδειγμα στον τοίχο της σκάλας του πρώτου προς το δεύτερο όροφο ή στον τοίχο της σκάλας μεταξύ ισογείου και υπογείου και,
-σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, στην ανακοίνωση μπορεί να μην αναφέρονται τα ονόματα των ιδιοκτητών, αλλά μόνο οι αριθμοί των διαμερισμάτων ή κωδικοί αριθμοί που γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι.

Σχετικές οι Αποφάσεις 75/2002 και 35/2006 της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής: www.dpa.gr, στο μέρος «Αποφάσεις»), καθώς και η απάντηση που δίνει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο σχετικό ερώτημα, η οποία παρατίθεται:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Τι ισχύει για την ανάρτηση των κοινοχρήστων στις πολυκατοικίες;

Τα δεδομένα που αναγράφονται στον πίνακα των κοινοχρήστων αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συνιστούν αρχείο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο ε του ν. 2472/1997. Η συλλογή και η καταχώρισή τους σε κατάσταση είναι νόμιμη και μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη συγκατάθεση των συνιδιοκτητών, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης που υπέχουν οι συνιδιοκτήτες προς καταβολή των κοινοχρήστων χρεών, (άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο α). Συγκεκριμένα η συλλογή και η καταχώρισή τους από τον διαχειριστή υπεύθυνο της επεξεργασίας είναι απαραίτητη, τόσο προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνιδιοκτήτες για τις προσωπικές τους οφειλές, όσο και για το εάν έχουν εξοφλήσει όλοι οι συνιδιοκτήτες την συμβατική τους υποχρέωση προς καταβολή των κοινοχρήστων που τους αναλογούν. Για να αποφευχθεί η ανακοίνωση και η μετάδοση των προσωπικών δεδομένων των συνιδιοκτητών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση των κοινοχρήστων σε τρίτους είναι σκόπιμο η κατάσταση αυτή να αναρτάται σε χώρο της πολυκατοικίας μη προσβάσιμο σε τρίτους πλην των ενδιαφερομένων συνιδιοκτητών. Εάν τούτο δεν είναι δυνατόν να γίνει πρέπει η ανάρτηση να πραγματοποιείται σε χώρο όπου η πρόσβαση επισκεπτών είναι δυσχερής (π.χ. στον τοίχο της σκάλας του πρώτου προς το δεύτερο όροφο ή στον τοίχο της σκάλας μεταξύ ισογείου και υπογείου). Όσον αφορά τη διαγραφή των ονομάτων των συνιδιοκτητών που έχουν εξοφλήσει τα κοινόχρηστα που τους βαρύνουν, η διαγραφή αυτή από τον διαχειριστή γίνεται προς ενημέρωση του αρχείου, και είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997. Βλ. αποφάσεις της Αρχής: 75/2002, 35/2006.

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας