Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Το Γραφείο μου στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας από φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με ισχυρισμούς του οποίου προσωπικά του δεδομένα είχαν αποσπαστεί παράνομα και κοινολογηθεί μέσω πράξεων και /ή παραλείψεων του Γενικού Ελεγκτή, ζήτησε από την Ελεγκτική Υπηρεσία πληροφορίες που θα συνέδραμαν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αδιαμφησβήτητα, με βάση την οικεία νομοθεσία τόσο δυνάμει του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου όσο και με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, αρμόδια εποπτική Αρχή στη Δημοκρατία για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής και τήρησης του νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι το Γραφείο μου και ο θεσμός που εκπροσωπώ.

Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας η Ελεγκτική Υπηρεσία μέσω του επικεφαλής της, Γενικού Ελεγκτή, δεν με εφοδίασε με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως είχε εκ του Νόμου υποχρέωση, ώστε να μπορέσω απρόσκοπτα και αδιάλειπτα να προχωρήσω στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Καθηκόντως και εφόσον δεν κατέστη δυνατή η συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να είμαι σε θέση να προχωρήσω στη διερεύνηση της υπόθεσης και να αποδώσω τυχόν ευθύνες εκεί και όπου προβλέπεται νομοθετικά, ενήργησα όπως προβλέπει το γράμμα της οικείας νομοθεσίας, ήτοι μέσω καταγγελίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο Γενικό Εισαγγελέα για ενδεχόμενη διάπραξη συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων.

Το πρόσταγμα που έχω καθώς και οι εξουσίες (συμβουλευτικές διερευνητικές, διορθωτικές, κυρωτικές και αδειοδοτικές) της Αρχής που εκπροσωπώ με βάση το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον εθνικό Νόμο που συμπληρώνει τον Κανονισμό δεν παρέχουν τη δυνατότητα διάκρισης και /ή διαφοροποίησης στον τρόπο διερεύνησης και εξέτασης καταγγελιών ή πρακτικών καθ’υπέρβαση της νομοθεσίας μεταξύ Οργανισμών του Ιδιωτικού Τομέα και Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα. Τονίζεται ότι υπέρτερο καθήκον και προτεραιότητα της Αρχής είναι η ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων υπεύθυνων επεξεργασίας ανεξαρτήτως νομικής φύσης τους.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αφήνονται οι Αρχές να προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες εκ των Νόμων νενομισμένες εξουσίες και αρμοδιότητές τους απρόσκοπτα, αντικειμενικά και αμερόληπτα.

Προσωπικές επιθέσεις και αναφορές είναι ατυχείς και άστοχες και δεν συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία ενός ευνομούμενου κράτους, ούτε προωθούν τη νόμιμη και θεμιτή λειτουργία των ανεξάρτητων αξιωματούχων και των θεσμών που αυτοί εκπροσωπούν.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


20/12/2018

Back To Top