Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: υποχρεώσεις των Δημόσιων Αρχών και Ιδιωτικών Οργανισμών ως προκύπτουν από το ΓΚΠΔ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: υποχρεώσεις των Δημόσιων Αρχών και Ιδιωτικών Οργανισμών ως προκύπτουν από το ΓΚΠΔ

Από την καθημερινή ενασχόληση του Γραφείου μου με τον έλεγχο συμμόρφωσης και ετοιμότητας τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα ως προς τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων θα ήθελα να παρατηρήσω ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί σε αρκετές των περιπτώσεων.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν περιπτώσεις που έχει διοριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ο οποίος δεν έχει προετοιμάσει τον Οργανισμό καταλλήλως.

Επιπλέον, Δημόσιες Αρχές δεν έχουν συμπληρώσει καθόλου ή δεόντως τα αρχεία δραστηριοτήτων, ως μία από τις ουσιώδεις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις του άρθρου 30 του Κανονισμού.

Για το σκοπό αυτό με την παρούσα ενημερώνεται κάθε ενδιαφερόμενη Αρχή ή Οργανισμός ότι το Γραφείο μου στο πλαίσιο τρέχουσας στοχευμένης εκστρατείας ελέγχει κατά πόσον κάθε ενδιαφερόμενη Αρχή ή Οργανισμός έχει ορίσει (DPO) και έχει καταρτίσει Αρχείο Δραστηριοτήτων, το οποίο τηρείται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχει αντίστοιχη υποχρέωση.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

29 Νοεμβρίου 2018

Back To Top