Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Θέματα που ενδιαφέρουν

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΕκφώνηση αριθμού δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων στη διαδικασία ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα κατά τη διάρκεια βουλευτικών εκλογών - 25/05/2016


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πληροφορεί το κοινό τα εξής:

2. Στην καθοδηγητική παράγραφο (54) στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, επεξηγείται ότι η Αρχή Ελέγχου μπορεί, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να εκφέρει γνώμη ή να εγκρίνει την επεξεργασία των δεδομένων και ότι αυτή η εξέταση μπορεί επίσης να διενεργηθεί στα πλαίσια της προπαρασκευής νομοθετικού μέτρου θεσπιζομένου από το εθνικό κοινοβούλιο ή βάσει τέτοιου μέτρου, το οποίο καθορίζει τη φύση της επεξεργασίας και τις κατάλληλες εγγυήσεις.

Στο Άρθρο 28 της εν λόγω Οδηγίας παρέχεται αρμοδιότητα στην Αρχή Ελέγχου για γνωμοδότηση κατά την εκπόνηση κανονιστικών μέτρων:
«2. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι ζητείται η γνώμη των αρχών ελέγχου κατά την εκπόνηση των διοικητικών ή κανονιστικών μέτρων που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθερίων των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.».

Τα προσωπικά δεδομένα όπως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός εκλογικού βιβλιαρίου, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση διαμονής, δεν εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία δεδομένων του Άρθρου 8 της Οδηγίας.

3. Στην εναρμονιστική νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(2)(α) των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Ν. 138(Ι)/2001 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 37(Ι)/2003 και Ν. 105(Ι)/2012), στο εξής «ο Νόμος», επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν-
«(α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει νόμου ή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τα προσωπικά δεδομένα όπως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός εκλογικού βιβλιαρίου, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση διαμονής, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων (ερμηνεία του όρου «ευαίσθητα δεδομένα» δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου).

Βάσει του άρθρου 23(1)(θ) του Νόμου ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφαίνεται για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Με βάση τα πιο πάνω η εκφώνηση του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού δελτίου ταυτότητας του ψηφοφόρου είναι επιτρεπτή μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 5(2)(α) του Νόμου, αφού αυτά επιβάλλονται από τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 29(5) Ν. 72/1979 όπως τροποποιήθηκε και 27 του Ν. 10(Ι)/2004).

5. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου κατά τη συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών στις 23 Μαρτίου 2016 υπέδειξε ότι στην εκφώνηση μεγαλοφώνως του αριθμού δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων ελλοχεύουν κίνδυνοι, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται.

6. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων κα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου έστειλε σχετική επιστολή με τις απόψεις/θέσεις της στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου στις 20.5.2016.

7. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δέχθηκε σωρεία παραπόνων κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών και για την υπερβολική αναφώνηση του αριθμού δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας.

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας