Εnglish
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νομοθεσία

ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Τον Μάιο του 2016, μετά από συζήτηση τεσσάρων χρόνων, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων), ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο εν λόγω Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας μεταφέρθηκαν στο Νόμο 138(Ι)/2001.

Ο Κανονισμός ενισχύει τα υφιστάμενα δικαιώματα που απορρέουν από την Οδηγία του 1995, εισάγει νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως το δικαίωμα λήθης, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και την υποχρέωση γνωστοποίησης παραβίασης των δεδομένων και ενισχύει της Αρχές της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας.

Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Γραφείο της Επιτρόπου ανάλαβε την ετοιμασία Νομοσχεδίου για την καλύτερη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού.Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 2010-679_Ελληνικά.pdf
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 2010-679_Αγγλικά.pdf


-------

Καθοδηγητικές γραμμές ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων

Guidelines DPO el.pdf FAQ DPO el.pdf wp243_rev01_en.pdfΚαθοδηγητικές γραμμές ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση αντίκτυπου:
20171013_wp248_rev01_el.pdf20171013_wp248_rev01_en.pdfΚαθοδηγητικές γραμμές ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα φορητότητας

Guidelines PORTABILITY el.pdf FAQ PORTABILITY el.pdf wp242_en.pdf


Καθοδηγητικές γραμμές ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για τα διοικητικά πρόστιμα.

20171020_wp253_en.pdf
Καθοδηγητικές γραμμές ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την επικεφαλής εποπτική αρχή

Guidelines LSA el.pdf FAQ LSA el.pdfΚαθοδηγητικές γραμμές ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Guidelines on data breach notification.pdfΚαθοδηγητικές γραμμές ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτηση προφίλ.
Guidelines on ADM and Profiling.pdf


Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ προτίθεται να εκδώσει και άλλες καθοδηγητικές γραμμές σχετικά με παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, δημιουργία προφίλ, συγκατάθεση, διαφάνεια, εργαλεία διαβίβασης και πιστοποίηση. Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες αναμένεται να εκδοθούν οι πιο πάνω καθοδηγητικές γραμμές αναφέρονται στην ακόλουθη ανακοίνωση τύπου της ομάδας:
Press release - Plenary Meeting October 2017
(23/10/2017) Εγχειρίδιο - Λίστα Ελέγχου σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τους οργανισμούς για συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679


Παρουσίαση για τις εκπαιδεύσεις για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Aντιστοίχηση των άρθρων του Κανονισμού 2016/679 με τις σχετικές αναφορές στο προοίμιο: http://www.privacy-regulation.eu/el/


Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων_el.pdfΓενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων_el.pdf


Πίσω

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας