Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οδηγός για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών


Οδηγός για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται, διατηρούνται ή υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο σε επεξεργασία στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών (ΤΣΠ) έχουν την ικανότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο ΓΚΠΔ σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης υπό αυστηρούς περιορισμούς, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα.

Ο πιο κάτω οδηγός περιγράφει τις λεπτομέρειες άσκησης αυτών των δικαιωμάτων.

Ο οδηγός χωρίζεται σε τρία τμήματα: περιγραφή του ΤΣΠ, κατάλογος των δικαιωμάτων που παρέχονται στα άτομα των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζονται στο ΤΣΠ και περιγραφή της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης σε καθεμία από τις εμπλεκόμενες χώρες.

27/6/2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat VI CIS Guide of Access.pdf


Back To Top