Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Θέματα που ενδιαφέρουν

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΔιαδικασία ψηφοφορίας στην παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά τη διάρκεια βουλευτικών εκλογών και εκφώνηση προσωπικών δεδομένων των ψηφοφόρων - 23/02/2016


Στην παράγραφο (36) στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, αναφέρονται τα εξής: «(36) ότι εφόσον, προκειμένου περί εκλογών, η λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος απαιτεί από τα πολιτικά κόμματα να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα πολιτικά φρονήματα διαφόρων προσώπων, η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων δύναται να επιτραπεί για λόγους μείζονος δημοσίου συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι θεσπίζονται οι προσήκουσες εγγυήσεις».

Στην εναρμονιστική νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(2)(α) των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Ν. 138(Ι)/2001 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 37(Ι)/2003 και Ν. 105(Ι)/2012), στο εξής «ο Νόμος», επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν-
«(α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει νόμου ή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η παρουσία αντιπροσώπων των υποψηφίων ή των συνδυασμών προβλέπεται στο άρθρο 28(3) των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 μέχρι 1997:

«Κατά την ημέραν της διεξαγωγής της ψηφοφορίας παρίσταται εις το εκλογικόν κέντρον ο προεδρεύων της εκλογής και οι βοηθοί αυτού μη υπερβαίνοντες τους εξ, και οι αστυνομικοί επί καθήκοντι και τυχόν μεταφρασταί οίτινες θα εχρειάζοντο. Επίσης οι υποψήφιοι ή υπό τούτων ορισθείς αντιπρόσωπος ως και ο ορισθείς αντιπρόσωπος οιουδήποτε συνδυασμού δύνανται να παρίστανται.».

Η απαγγελία του ονόματος και η στον εκλογικό κατάλογο περιγραφή του ψηφοφόρου προβλέπεται στο άρθρο 29(5):
«(2) Εις ουδένα δύναται να επιτραπή να ψηφίση εάν δεν βεβαιωθεί η ταυτότης αυτού…
(5) Επί τη εισδοχή εκάστου εκλογέως εις το εκλογικόν κέντρον δίδεται εις αυτόν υπό του προεδρεύοντος ή ετέρου προσώπου ενεργούντος κατ’ εντολήν αυτού εν ψηψοδέλτιον δεόντως σφραγισμένον ή άλλως επισήμως σημειούμενον ως ήθελεν ορίσει ο προεδρεύων της εκλογής, και, αφού απαγγελθή το όνομα και η εν τω εκλογικώ καταλόγω περιγραφή αυτού, σημειούται εν τω καταλόγω δι’ ωρισμένου σημείου το γεγονός ότι εδόθη εις αυτόν ψηφοδέλτιον, συμπληρουμένης ωσαύτως καταλλήλως της οικείας σελίδος του εκλογικού αυτού βιβλιαρίου.».

Εξάλλου η μακρά και ομοιόμορφη πρακτική που οφείλεται σε πεποίθηση για συμμόρφωση σε κανόνα δικαίου μπορεί να διαμορφώσει κανόνα δικαίου αφού το εθιμικό δίκαιο είναι πηγή δικαίου.

Με βάση τα πιο πάνω η παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά τη διάρκεια εκλογών και η εκφώνηση του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού δελτίου ταυτότητας του ψηφοφόρου είναι επιτρεπτή μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 5(2)(α) του Νόμου, αφού αυτά επιβάλλονται από τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρα 28(3) και 29(5) Ν. 72/1979 όπως τροποποιήθηκε και 27 του Ν. 10(Ι)/2004).

Αναφορικά με τη χρήση των εκλογικών καταλόγων από τα πολιτικά κόμματα σας πληροφορώ ότι βάσει της παραγράφου (30) στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να χρησιμοποιούνται και να ανακοινώνονται σε τρίτους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς που επιδιώκονται από ενώσεις πολιτικού χαρακτήρα, με την επιφύλαξη των διατάξεων που επιτρέπουν στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να αντιταχθούν χωρίς αιτιολόγηση και άνευ δαπάνης στην επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών προώθησε την τροποποίηση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και με το άρθρο 16 στον τροποποιητικό Ν. 105(Ι)/2012 έγινε η προσθήκη του άρθρου 15 Α στο Νόμο βάσει του οποίου επιτρέπεται η χρήση των ονομάτων και των διευθύνσεων των προσώπων που είναι καταχωρημένα στους εκλογικούς καταλόγους από τα πολιτικά κόμματα ή εκλογικούς συνδυασμούς ή εκάστοτε υποψηφίους, για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας και αποστολής μέσω ταχυδρομείου υλικού για την προώθηση πολιτικών θέσεων ή της υποψηφιότητας τους:

«15Α. Τα πολιτικά κόμματα, οι εκλογικοί συνδυασμοί και οι εκάστοτε υποψήφιοι, για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας και αποστολής μέσω ταχυδρομείου υλικού για την προώθηση των πολιτικών θέσεων ή της υποψηφιότητάς τους στο πλαίσιο της εκλογής σε οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα στη Δημοκρατία ή στο πλαίσιο της διενέργειας δημοψηφίσματος, μπορούν να χρησιμοποιούν τα ονόματα και τις διευθύνσεις των προσώπων που είναι καταχωρημένα στους εκλογικούς ή τηλεφωνικούς καταλόγους, εξαιρουμένων των προσώπων που είναι καταχωρημένα στο μητρώο προσώπων που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν προωθητικό των πολιτικών κομμάτων, των εκλογικών συνδυασμών και των εκάστοτε υποψηφίων υλικό, στο πλαίσιο πολιτικής επικοινωνίας.».

Ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 34.361 και ημερομηνία 1.11.1990. Για το θέμα της πρακτικής που ακολουθεί η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών για τη διάθεση του εκλογικού καταλόγου στους εκπροσώπους των κομμάτων και τους υποψηφίους διεξήχθη εκτεταμένη αλληλογραφία του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών (οι επιστολές μας με ημερομηνίες 26.10.2006, 29.11.2007, 28.1.2008, 31.3.2008, 1.8.2008, 10.12.2008 και 7.1.2003 είναι σχετικές). Γι’ αυτό ο Γενικός Έφορος Εκλογών με επιστολή του ημερομηνίας 5.5.2009 ζήτησε γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για το θέμα της παραχώρησης του εκλογικού καταλόγου στα κόμματα/συνδιασμούς που μετέχουν στις εκλογές. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με επιστολή του ημερομηνίας 7.5.2009 ζήτησε τις απόψεις του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες του διαβιβάστηκαν με απαντητική επιστολή ημερομηνίας 12.5.2009. Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών με εκπροσώπους κομμάτων/συνδυασμών που πραγματοποιήθηκε στις 4.5.2009. Ακολούθησε στις 14.5.2009 η Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στην οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκλογικοί νόμοι, περιλαμβανομένου του σχετικού με την εκλογή μελών του Ευρωκοινοβουλίου, δεν προνοούν οτιδήποτε και, συνακόλουθα δεν απαγορεύουν τη διάθεση του εκλογικού καταλόγου στα Κόμματα, ιδιαίτερα ενόψει της διεξαγωγής εκλογών.

Στη Γνωμάτευση του όμως αναφέρει ότι ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα δεν είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση των Κομμάτων στις εκλογές και, επομένως, θα πρέπει να διαγραφούν από τους καταλόγους που θα δοθούν στα κόμματα, θέση με την οποία συμφώνησε η τότε Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως αναφέρει σε επιστολή της προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών με ημερομηνία 20.4.2011.

Με βάση τα πιο πάνω επικοινωνήσαμε πρόσφατα τηλεφωνικώς με τον κ. Δημήτρη Δημητρίου, Υπηρεσία Εκλογών, Υπουργείου Εσωτερικών και υποδείξαμε ότι η εκφώνηση μεγαλοφώνος του αριθμού δελτίου ταυτότητας του ψηφοφόρου ελλοχεύει κινδύνους και πρέπει να αποφεύγεται, γ’ αυτό ζητήσαμε αν είναι δυνατό να δοθούν σχετικές οδηγίες στην ενημέρωση που γίνεται στους προεδρεύοντες.
Ειρήνη Λοϊζίδου Νκολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας