Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΑνακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, και την Οδηγία που ρυθμίζει τη χρήση δεδομένων που περιέχονται σε καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR). - 05/05/2016


Δημοσιεύτηκαν σήμερα 4 Μαΐου 2016 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρείς πολύ σημαντικές νομοθετικές Πράξεις που ρυθμίζουν θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 που καταργεί την Οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ρυθμίζει την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο Κανονισμός καλύπτει κάθε δραστηριότητα, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα που αφορά την ιδιωτική μας ζωή και τα προσωπικά μας δεδομένα.

Η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 δημιουργεί σε Αρχές των Κρατών Μελών που είναι αρμόδιες για πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, υποχρέωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 ρυθμίζει τη χρήση δεδομένων που περιέχονται σε καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) αερομεταφορών, από αρμόδιες Αρχές των Κρατών Μελών, για σκοπούς πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.

Οι πιο πάνω Πράξεις ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων συζητήσεων και συμβιβασμών στα συν-νομοθετικά Όργανα της Ένωσης αλλά, έτυχαν θετικής αποδοχής. Οι εν λόγω Πράξεις αναμένεται να ενδυναμώσουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και να επιλύσουν προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από την εφαρμογή μη ομοιόμορφων νομοθεσιών στα Κράτη Μέλη.

Το Γραφείο μου είχε στενή συνεργασία με Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων άλλων Κρατών αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία της Δημοκρατίας για την προβολή κοινών θέσεων κατά τη διαδικασία υιοθέτησης των Προτάσεων αυτών. Η συζήτηση του Κανονισμού και της Οδηγίας στον τομέα της Αστυνομίας αποτέλεσαν προτεραιότητας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου, το 2012, και εκπρόσωπος του Γραφείου μου προέδρευσε της Ομάδας Εργασίας στην οποία συζητήθηκαν οι Προτάσεις αυτές.

Η Δημοκρατία θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις πιο πάνω Πράξεις μέχρι τον Μάιο του 2018.

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας