Εnglish
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Οδηγίες

ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Οδηγίες (Αρ.3/2017) αναφορικά με την πραγματοποίηση πολιτικής επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων διά ζώσης /με ανθρώπινη παρέμβαση


ΟΔΗΓΙΕΣ (Αρ.3/2017) ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αναφορικά με την πραγματοποίηση πολιτικής επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων διά ζώσης /με ανθρώπινη παρέμβαση

Με βάση τις εξουσίες που μου απονέμουν οι διατάξεις του άρθρου 23(1) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, εφεξής «ο Νόμος» δυνάμει των οποίων –

«23.- Ο Επίτροπος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) Εκδίδει οδηγίες ως προς την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.».

Μέρος Α - Νομική βάση: Οι διατάξεις του άρθρου 15(1) και (2) του Νόμου:

«15.- (1) Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιοδήποτε για λόγους προώθησης, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως, εκτός αν το υποκείμενο των δεδομένων δηλώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
(2) Υπεύθυνος επεξεργασίας που επιθυμεί να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), μπορεί να χρησιμοποιήσει για το σκοπό λήψης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υπό τον όρο ότι τα δεδομένα αυτά έχουν ληφθεί από πηγές προσβάσιμες στο κοινό.».

Μέρος Β - Σκοπός: Οι παρούσες Οδηγίες σκοπό έχουν την ομοιόμορφη και ενιαία ρύθμιση της πραγματοποίησης πολιτικής επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων διά ζώσης /με ανθρώπινη παρέμβαση.

Για τους σκοπούς των Οδηγιών αυτών «επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα» ερμηνεύεται και έχει την έννοια της επικοινωνίας που υπάγεται στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας ή στο πλαίσιο της συνήθους πολιτικής επικοινωνίας των εκάστοτε επικοινωνούντων.

Μέρος Γ - Πεδίο εφαρμογής: Οι παρούσες Οδηγίες –

Ισχύουν και αφορούν σε όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας / εκτελούντες την επεξεργασία εμπλεκόμενους στην επικοινωνία πολιτικού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων διαφημιζόμενων υποψηφίων, εκτελούντων την επεξεργασία εταιρειών, πολιτικών παρατάξεων, πολιτικών κομμάτων κ.α).


Μέρος Δ - ΟΔΗΓΙΕΣ /Ρυθμίσεις:

Σε όλες τις περιπτώσεις τηλεφωνικών κλήσεων διά ζώσης / με ανθρώπινη παρέμβαση οι εμπλεκόμενοι (σύμφωνα με το παρόν Μέρος Γ) προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και /ή μεριμνούν ώστε να διαθέτουν οποτεδήποτε τους ζητηθεί, προς έλεγχο από το Γραφείο μου, τα έντυπα με βάση τα οποία είχαν ληφθεί γραπτώς οι συγκαταθέσεις των κληθέντων προσώπων της πολιτικής επικοινωνίας σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των προσώπων, συνήθως των κατόχων των αριθμών τηλεφώνων που έχουν συγκατατεθεί στη λήψη πολιτικής επικοινωνίας διά ζώσης / με ανθρώπινη παρέμβαση.

Η αξιολόγηση της αποδεικτικής αξίας των πιο πάνω εντύπων θα γίνεται από το Γραφείο μου σε συσχετισμό με όλα τα λοιπά στοιχεία κάθε υπόθεσης είτε κατόπιν καταγγελίας ή παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα.

Διευκρινίζεται ότι μπορούν να ληφθούν από πηγές προσβάσιμες στο κοινό για το σκοπό της λήψης συγκατάθεσης, μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση (και όχι ο αριθμός τηλεφώνου).

Μέρος Ε - Έναρξη ισχύος

Οι παρούσες Οδηγίες έχουν άμεση ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης και ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα12/9/2017
Πίσω

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας