Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων υγείας για σκοπούς επιστημονικής έρευνας στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19

Back To Top