Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - EDPB (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων) – 16η σύνοδος ολομέλειας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - EDPB (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων) – 16η σύνοδος ολομέλειας

Στις 2 και 3 Δεκεμβρίου οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων των χωρών του ΕΟΧ και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων πραγματοποίησαν τη δέκατη έκτη σύνοδο της ολομέλειάς τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ). Κατά τη σύνοδο της ολομέλειας συζητήθηκε ευρύ φάσμα θεμάτων.

Γνώμη βάσει του άρθρου 64 του ΓΚΠΔ σχετικά με τις Απαιτήσεις Διαπίστευσης της εποπτικής αρχής του ΗΒ για τους Φορείς Παρακολούθησης των Κωδίκων Δεοντολογίας
Το ΕΣΠΔ ενέκρινε τη γνώμη του για το σχέδιο απόφασης της ΕΑ του ΗΒ σχετικά με τις απαιτήσεις διαπίστευσης για τους φορείς παρακολούθησης των κωδίκων δεοντολογίας. Σκοπός της γνώμης είναι να διασφαλιστεί συνεκτικότητα και ορθή εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων μεταξύ των εποπτικών αρχών των χωρών του ΕΟΧ. Στην εν λόγω γνώμη, το ΕΣΠΔ προτείνει ορισμένες αλλαγές στο σχέδιο για τις απαιτήσεις διαπίστευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί συνεκτική εφαρμογή στη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης.

Απάντηση στο αίτημα του BEREC για παροχή οδηγιών σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του για τους κανόνες διαδικτυακής ουδετερότητας
Το ΕΣΠΔ ενέκρινε την απάντησή του στο αίτημα για παροχή οδηγιών που υπέβαλε ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) σχετικά με το ισχύον πλαίσιο προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Στην επιστολή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκφράζει ανησυχίες όσον αφορά την επεξεργασία των ονομάτων χώρου και των διευθύνσεων URL για σκοπούς διαχείρισης της κίνησης και χρεώσεων (παροχές μηδενικής χρέωσης).

Το ΕΣΠΔ προτρέπει τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, και κατά περίπτωση τον BEREC, να καθορίσουν και να συναινέσουν σε λιγότερο επεμβατικούς και πιο τυποποιημένους τρόπους διαχείρισης της διαδικτυακής κίνησης, που είναι διαλειτουργικοί μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και δεν βασίζονται στη χρήση διευθύνσεων URL και ονομάτων χώρου.

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με «τα κριτήρια που διέπουν το δικαίωμα στη λήθη, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, στις περιπτώσεις μηχανών αναζήτησης» (μέρος 1)
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενέκρινε σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με «τα κριτήρια που διέπουν το δικαίωμα στη λήθη, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, στις περιπτώσεις μηχανών αναζήτησης». Οι κατευθυντήριες γραμμές ερμηνεύουν το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ όσον αφορά τους λόγους και τις εξαιρέσεις που ισχύουν για αιτήματα διαγραφής απευθυνόμενα σε παρόχους μηχανών αναζήτησης και συνιστούν επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του 2014 που εξέδωσε η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 για την εφαρμογή της απόφασης στην υπόθεση Costeja. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα δοθούν σε δημόσια διαβούλευση, πρόκειται να συμπληρωθούν από πρόσθετη δέσμη κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά στα κριτήρια διαχείρισης καταγγελιών σε περιπτώσεις άρνησης διαγραφής.

Σημείωση
Όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται κατά τη σύνοδο ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και θα καταστούν διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.

Back To Top