Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συμμετοχή της Επιτρόπου στην 9η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων


Συμμετοχή της Επιτρόπου στην 9η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ/ EDPB)
9 και 10 Απριλίου 2019


Η Επίτροπος και λειτουργός του Γραφείου της, συμμετείχαν στην 9η συνεδρίαση της Ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 9 και 10 Απριλίου 2019. Το κύριο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε στις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

Κατά τη συνεδρίαση, το ΕΣΠΔ ενέκρινε τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πεδίο και τους όρους εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)* του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Στις κατευθυντήριες γραμμές του, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διατυπώνει γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις αρχές προστασίας των δεδομένων και την αλληλεπίδραση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) με άλλες νομικές βάσεις. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε περίπτωση ομαδοποίησης χωριστών υπηρεσιών και καταγγελίας της σύμβασης.

Σημείωση για τους συντάκτες:

Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα που υιοθετούνται κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και καθίστανται διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.


* Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)
«1. Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
...
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης».

15/04/2019

Back To Top