Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Ιουνίου 2021 εξέδωσε δύο Αποφάσεις Επάρκειας για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του αντίστοιχου άρθρου 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.

Το αποτέλεσμα των εν λόγω Αποφάσεων είναι ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούν να διαβιβάζονται ελεύθερα από την Ε.Ε και ΕΟΧ στο Η.Β χωρίς την απαίτηση περαιτέρω ή άλλης εγγύησης.

Back To Top