Εnglish
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Οδηγίες

ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Συμπληρωματικές Οδηγίες (Αρ.2/2017) οι οποίες συμπληρώνουν τις Οδηγίες (Αρ.1/2017) ημερ. 8/8/2017 προς όλα τα *Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) που λειτουργούν στη Δημοκρατία για καθορισμό του χρονικού διαστήματος διατήρησης δεδομένων πελατών / συνδεδεμένων προσώπων /εγγυητών
8 Σεπτεμβρίου 2017


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Αρ.2/2017) ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Οι οποίες συμπληρώνουν τις Οδηγίες (Αρ.1/2017) ημερ. 8/8/2017 προς
όλα τα *Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) που λειτουργούν στη Δημοκρατία για καθορισμό του χρονικού διαστήματος διατήρησης δεδομένων πελατών / συνδεδεμένων προσώπων /εγγυητών


Με βάση τις εξουσίες που μου απονέμουν οι διατάξεις του άρθρου 23(1)(α) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, εφεξής «ο Νόμος» δυνάμει των οποίων –

«23.- Ο Επίτροπος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) Εκδίδει οδηγίες ως προς την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.».

Εκδίδω συμπληρωματικά τις παρούσες Οδηγίες, οι οποίες σκοπό έχουν την αποσαφήνιση συγκεκριμένων σημείων των προηγούμενων Οδηγιών μου (Αρ.1/2017) ημερ. 8/8/2017 και οι οποίες θα πρέπει να διαβάζονται μαζί με τις προηγούμενες Οδηγίες μου ως ενιαίο και αναπόσπαστο κείμενο.

1. Μέρος Γ - Πεδίο εφαρμογής: Οι παρούσες Οδηγίες συμπληρώνουν τις προηγούμενες Οδηγίες (Αρ.1/2017) ημερ. 8/8/2017 –

Με την αντικατάσταση της Σημείωσης 1. της παρ. 2 του Μέρους Γ. με την ακόλουθη νέα:

Σημείωση 1: η διατήρηση των δεδομένων δεν περιορίζεται χρονικά σε περίπτωση εκκρεμούσας δικαστικής διαδικασίας ή αρχόμενης έρευνας από Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η χρονική περίοδος αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία της οριστικής λήξης και /ή περάτωσής τους, νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση τα ΑΠΙ έχουν λάβει γνώση σχετικά με την περίπτωση εκκρεμούσας δικαστικής διαδικασίας ή αρχόμενης έρευνας από Υπηρεσία της Δημοκρατίας, εντός της χρονικής περιόδου των 10 (δέκα) ετών.

2. Μέρος Δ - ΟΔΗΓΙΕΣ /Ρυθμίσεις: Οι παρούσες Οδηγίες συμπληρώνουν τις προηγούμενες Οδηγίες (Αρ.1/2017) ημερ. 8/8/2017–

Με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης μετά το τέλος της Οδηγίας 1.1 του Μέρους Δ.:

Νοείται ότι µετά το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου τήρησης των 10 (δέκα) ετών συνολικά τα ΑΠΙ μεριμνούν για τη διαγραφή /καταστροφή των δεδομένων μέσω ασφαλών διαδικασιών ύστερα από την ολοκλήρωση των οποίων η ανάκτηση των δεδοµένων και /ή αναγνώριση των υποκειμένων των δεδομένων µε τεχνικά ή άλλα µέσα δεν καθίσταται δυνατή.


3. Μέρος Δ - ΟΔΗΓΙΕΣ /Ρυθμίσεις: Οι παρούσες Οδηγίες συμπληρώνουν τις προηγούμενες Οδηγίες (Αρ.1/2017) ημερ. 8/8/2017–

Με την αντικατάσταση της Οδηγίας / Ρύθμισης 1.4 του Μέρους Δ με την ακόλουθη νέα:

«1.4 Η αρχειοθέτηση έχει την έννοια της φύλαξης των δεδομένων σε ξεχωριστό αρχείο ή την εναπόθεση ειδικής σήμανσης στα δεδομένα με σκοπό την αυστηρά περιορισμένη προσβασιμότητα, (ειδική εξουσιοδότηση /κατ’εξαίρεση πρόσβαση).».

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των Συμπληρωματικών Οδηγιών ορίζεται η 8η Αυγούστου 2017 ημερομηνία έκδοσης και ανάρτησης των προηγούμενων Οδηγιών μου (Αρ.1/2017).
Πίσω

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας