Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συμμετοχή της Επιτρόπου στην 4η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων


Συμμετοχή της Επιτρόπου στην 4η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ/ EDPB)

Η Επίτροπος και λειτουργός του Γραφείου της, συμμετείχαν στην 4η συνεδρίαση της Ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Νοεμβρίου 2018. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στο προσχέδιο απόφασης επάρκειας για την Ιαπωνία, στον κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές και στις κατευθυντήριες γραμμές για την εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ (άρθρο 3).

Τα μέλη του Συμβουλίου συζήτησαν την κατάσταση των εργασιών του ΕΣΠΔ σχετικά με την απόφαση επάρκειας ΕΕ-Ιαπωνίας, η οποία κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο από την Επίτροπο Vìra Jourová τον Σεπτέμβριο του 2018. Το ΕΣΠΔ προτίθεται να ετοιμάσει γνωμοδότηση για το εν λόγω θέμα.

Μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΠΔ συμφώνησε να δώσει εντολή για την παροχή καθοδήγησης αναφορικά με το περιεχόμενο των Ερωτήσεων & Απαντήσεων (Ε & Α) που ανέπτυξε η Επιτροπή σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του ΓΚΠΔ και του κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές. Όταν θα οριστικοποιηθούν, οι Ε & Α θα είναι διαθέσιμες στο κοινό για ενημέρωση.

Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, το ΕΣΠΔ ενέκρινε νέο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών, το οποίο θα συμβάλει στην κοινή ερμηνεία του εδαφικού πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ και θα παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε διάφορες καταστάσεις, ιδίως όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος εκτός ΕΕ. Επειδή στη συνέχεια διαφάνηκε ότι ορισμένα θέματα απαιτούσαν περαιτέρω συζήτηση, το ΕΣΠΔ αποφάσισε να συζητήσει τις κατευθυντήριες γραμμές και πάλι κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Νοεμβρίου. Τα ζητήματα αυτά έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και οι οριστικοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές θα δημοσιευθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΔ για δημόσια διαβούλευση.


27/11/2018

Back To Top