Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ένας χρόνος από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) - Στατιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Κανονισμού


Ένας χρόνος από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) - Στατιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Κανονισμού


  Στις 25/5/2019 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημερομηνία εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

  Κατά το διάστημα αυτό το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  - έχει δεχθεί 424 παράπονα, από τα οποία τα 135 αφορούσαν διαφημιστικά μηνύματα (spam) ενώ μεγάλη μερίδα στην μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση / κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης και παράπονα που αφορούσαν στην νομιμότητα των Κλειστών Κυκλωμάτων Βιντεοπαρακολούθησης,

  - έχει λάβει 49 Γνωστοποιήσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων,

  - έχει εκδώσει 16 Αποφάσεις εκ των οποίων στις 9 επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές συνολικού ύψους 36,900 ευρώ,

  - έχει λάβει δηλώσεις για Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων από 442 οργανισμούς του δημόσιου τομέα και 828 του ιδιωτικού τομέα

  - έχει διεξάγει 9 αυτεπάγγελτους ελέγχους.

  Επιπλέον, το Γραφείο Επιτρόπου είναι η Επικεφαλής Εποπτική Αρχή για 12 υποθέσεις διασυνοριακής συνεργασίας από τις 416 που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα, και αφορούν σε εταιρείες των οποίων η κύρια εγκατάσταση βρίσκεται στην Κύπρο.

  28 Μαΐου 2019

Back To Top