Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης (Data Breach Notification)


Γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης

Για τη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε συμμόρφωση με τη σχετική υποχρέωση του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να συμπληρώσει το ακόλουθο έντυπο.

Το έντυπο υποβάλλεται στην ελληνική, ενώ είναι διαθέσιμο και σε αγγλική έκδοση, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το περιστατικό αφορά διασυνοριακή επεξεργασία.

Για τη συμπλήρωση κάθε γραμμής της φόρμας υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο τέλος της εκάστοτε γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες σε περιπτώσεις που δεν είστε βέβαιοι τι πρέπει να συμπληρώσετε σε κάποιο πεδίο μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: commissionerdataprotection.gov.cy
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Data breach notification form ENG v2.xlsx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Έντυπο γνωστοποίησης παραβίασης ελλ v2.xlsx


Back To Top