Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Νέα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΟρισμός Υπεύθυνου/ων Προσωπικών Δεδομένων (ΥΠΔ) και σχετική εκπαίδευση τους - 25/07/2017


Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018 και θα αντικαταστήσει τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001, Ν.138(I)/2001, ο κάθε οργανισμός που πληροί τις πρόνοιες του Κανονισμού, θα πρέπει να ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων (ΥΠΔ) ο οποίος θα εκτελεί τα καθήκοντα του ΥΠΔ αποκλειστικά ή πρόσθετα από τα συνήθη καθήκοντά του. Η ΚΑΔΔ σε συνεργασία με το Γραφείο μου θα διοργανώσει διήμερα προγράμματα για εκπαίδευση των ΥΠΔ. Ο κάθε οργανισμός μπορεί να ορίσει μέχρι 2 Λειτουργούς για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών.

2. Οι Λειτουργοί θα πρέπει να προέρχονται από το επιστημονικό προσωπικό, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η στελέχωση ενός οργανισμού επιβάλλει διαφορετικά.

3. Για τον ορισμό των εν λόγω ΥΠΔ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια, τα οποία πρέπει να τα άτομα αυτά να πληρούν:

(α) να έχουν σφαιρική άποψη για τις δραστηριότητες και τη μηχανογράφηση του οργανισμού στον οποίο υπηρετεί.

(β) να έχουν γνώση των Νομοθεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οργανισμού

(γ) να έχουν την ικανότητα απάντησης νομικών ερωτημάτων που τυχόν να προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού.

(δ) να διαθέτουν την ικανότητα μεταφοράς της γνώσης που θα αποκομίσουν από την εκπαίδευση που θα λάβουν, τόσο στη διεύθυνση του οργανισμού τους, όσο και στους συναδέλφους τους.

Για σκοπούς υποβοήθησης της επιλογής του/των κατάλληλου/ων ατόμου/ων από τις Υπηρεσίες και πληρέστερης ενημέρωσης, οι πρόνοιες του Κανονισμού (Άρθρα 37, 38 και 39) που αναφέρονται στον ορισμό, θέση και καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) επισυνάπτονται.

4. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως ορίσετε Υπεύθυνο/ους Προσωπικών Δεδομένων, συμπληρώνοντας το επισυνημμένο έντυπο και αποστέλλοντας το στο Γραφείο μου, το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

5. Όταν οι ΥΠΔ οριστούν, θα κληθούν να λάβουν μέρος σε σχετικό διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το εν λόγω πρόγραμμα θα στοχεύει στην πληρέστερη και εκτενέστερη ενημέρωση των ΥΠΔ για τις πρόνοιες του Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679.


Δήλωση ΥΠΔ.doc Κανονισμός - Άρθρα 37-39.pdf

  

©2003 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας