Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία: η συντονισμένη προσέγγιση της Ένωσης (10.4.2019)
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι ο απολογισμός των εντατικών προετοιμασιών για αυτό το σενάριο, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το 2017. Περισσότερα

- Ενημερωτικό σημείωμα ΕΣΠΔ σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία (12.02.2019)
Απουσία συμφωνίας μεταξύ του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit χωρίς συμφωνία), το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελεί πλέον τρίτη χώρα από τις 30 Μαρτίου 2019. Αυτό σημαίνει ότι από τις 30 Μαρτίου 2019* (παράταση μέχρι τις 31.10.2019) η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα μέσα:
- Τυποποιημένες ή ad hoc ρήτρες προστασίας δεδομένων
- Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες
- Κώδικες δεοντολογίας και μηχανισμοί πιστοποίησης
- Παρεκκλίσεις
Το σημείωμα παρέχει πληροφορίες σε εμπορικούς και δημόσιους οργανισμούς σχετικά με τα εν λόγω μέσα διαβίβασης βάσει του ΓΚΠΔ για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) βασίζεται στην καθοδήγηση που παρέχουν επί του θέματος αυτού οι εποπτικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι οργανισμοί του ΕΟΧ μπορούν να απευθυνθούν, εάν το θεωρήσουν αναγκαίο, στις εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των σχετικών δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Περισσότερα

- Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (9.01.2018)
Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, αν δεν καθοριστεί συναφώς άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης, το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή Μαρτίου 2019* (παράταση μέχρι τις 31.10.2019).. Περισσότερα

* Στις 12.04.2019 έχει δοθεί παράταση στο ΗΒ μέχρι τις 31.10.2019 το αργότερο, να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της Συνθήκης.

Σχετικά θέματα:

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ελληνικά και English (10.4.2019)

- EDPB Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία (12.02.19) Ελληνικά και English

- Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες (BCR) για εταιρείες οι οποίες υπάγονται στο ICO ως Επικεφαλής Εποπτική Αρχή BCR (12.02.19) Ελληνικά και English

- Blog της Αρχής Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) αναφορικά με το BREXIT
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat BREXIT PREPAREDNESS NOTICE el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edpb-2019-02-12-infonote-nodeal-brexit_en_0.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edpb-2019-02-12-infonote-bcrs-brexit_en_0.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EDPB_InformationNoteBCRsBrexit20190212_EL.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EDPB_InformationNoteNoDealBrexit20190212_EL.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat COM_2019_ACTE on Brexit EL.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Communication of COM on Brexit_2019_EN.pdf


Back To Top