Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Διαγωνισμός

ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Η περίοδος συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει λήξει.

Οι σωστές απαντήσεις είναι οι ακόλουθες: 1γ, 2α, 3β, 4δ, 5β, 6γ, 7β, 8γ, 9α, 10β.

Έχει πραγματοποιηθεί η κλήρωση στο live link του U Radio 99.6 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας την 9/2/2016. Νικητής είναι ο Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό
1. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν ορθά και στις 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
2. Νικητής θα είναι εκείνος που θα απαντήσει ορθά και στις 10 ερωτήσεις και σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα άτομα που απάντησαν ορθά ο νικητής θα αναδειχθεί με κλήρωση.
3. Ο νικητής θα λάβει δώρο ένα tablet SAMSUNG GALAXY TAB E , 9.6", 8 GB, Android KitKat (4.4–4.4.2), Quad Core, αξίας €189.00, προσφορά του U Radio 99.6.
4. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση του με άλλο ή η εξαργύρωση του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
5. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει από τις 11/1/2016 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 7/2/2016 και ώρα 00:00 τα μεσάνυκτα. Ο νικητής θα αναδειχθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2016 στο πλαίσιο του live link του Γραφείου του Επιτρόπου με το U Radio μεταξύ 15:00 – 17:00. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την πιο πάνω ημέρα το Γραφείο Επιτρόπου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα της κλήρωσης με ανακοίνωση της στην ιστοσελίδα του Γραφείου,
6. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος μέλη του προσωπικού του Γραφείου Επιτρόπου.
7. Το ονοματεπώνυμο του νικητή θα ανακοινωθεί στο live link.
8. Το δώρο θα δοθεί στον νικητή με την επιβεβαίωση των στοιχείων που έδωσε.
9. Σε περίπτωση που ο νικητής από τη στιγμή που ενημερωθεί, δεν παραλάβει το δώρο μέσα σε 15 ημέρες, τότε το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον διαγωνισμό ή να αναδείξει νέο νικητή με νέα κλήρωση.
10. Το Γραφείο Επιτρόπου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης ή αντίστοιχής αξίας, χωρίς ειδοποίηση, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ακυρώσει τον διαγωνισμό.
11. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός μπορεί να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων ή λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
12. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου του Γραφείου Επιτρόπου, το Γραφείο δύναται και δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό.
13. Το Γραφείο Επιτρόπου και το U Radio 99.6 δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του δώρου ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση του.
14. Το Γραφείο Επιτρόπου έχει δικαίωμα να αφαιρεί / ακυρώνει συμμετοχές στον διαγωνισμό σε περίπτωση που τα στοιχεία του συμμετέχοντα είναι ελλειπή και/ή λανθασμένα ή σε περιπτώσεις όπου διαφανεί ότι ο συμμετέχοντας δεν τήρησε κάποιον από τους όρους συμμετοχής.
15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Γραφείου Επιτρόπου και του χορηγού. Το Γραφείο Επιτρόπου είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον εν λόγω διαγωνισμό.
16. Η συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο και αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) γίνεται για το σκοπό της διεξαγωγής του διαγωνισμού μόνο. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα τους με βάση τα άρθρα 12 και 13 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί). Τα δεδομένα θα διατηρούνται μέχρι την παράδοση του δώρου. Μετά την παράδοση του δώρου τα δεδομένα θα διαγραφούν.

*Όλες οι ερωτήσεις του διαγωνισμού είναι υποχρεωτικές

1. Ποιο από τα παρακάτω δεν συνιστά προσωπικά δεδομένα;2. Ποιο από τα παρακάτω συνιστά ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο;
3. Ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν εμπίπτει στο Νόμο για τα προσωπικά δεδομένα;
4. Τι δεν επιτρέπεται να συλλέγεται από τα παρακάτω σε έντυπο αίτησης πρόσληψης;
5. Πότε δεν είναι νόμιμη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;6. Μπορεί ο εργοδότης να έχει πρόσβαση στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υπαλλήλου;
7. Ποιος ο ρόλος του Γραφείου της Επιτρόπου;
8. Ποιο είναι το ανώτατο όριο διοικητικής κύρωσης που μπορεί η Επίτροπος να επιβάλει;
9. Ποια από τις παρακάτω ενέργειες θεωρείται νόμιμη βάσει του Νόμου;
10. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται αρχείο με προσωπικά δεδομένα που εμπίπτει στο Νόμο;
11. Ονοματεπώνυμο:
12. Τηλέφωνο Επικοινωνίας/Ηλ.Διεύθυνση:captcha

Πληκτρολογήστε τα γράμματα που βλέπετε πιο πάνω:  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας