Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Συμβούλιο της Ευρώπης

ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Νομικά Έγγραφα

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έγινε στο Στρασβούργο το 1981 με σκοπό την εξασφάλιση σε κάθε φυσικό πρόσωπο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του και ιδιαίτερα της ιδιωτικής του ζωής και την προστασία του έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Η Κυπριακή Δημοκρατία επυκύρωσε τη Σύμβαση με το Νόμο 28(ΙΙΙ) του 2001.

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981 προβλέπει για την δημιουργία Αρχής Ελέγχου και τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες που δεν είναι μερη στη Σύμβαση. Η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε το Πρωτόκολλο με το Νόμο 30(ΙΙΙ) του 2003.

Συστάσεις και Ψηφίσματα της Επιτροπής των Υπουργών
Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει εκδώσει αριθμό Συστάσεων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που απευθύνονται προς τα Κράτη-μέλη και τα καλούν να λάβουν μέτρα για κοινοποίηση, σε όλους τους ενδιαφερόμενους των αρχών που περιλαμβάνονται σ’αυτές και για υιοθέτηση τους στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και πρακτικές.

Ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διακήρυξη της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ασφάλειας και ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο χώρο του διαδικτύου
(Declaration of the Committee of Ministers on protecting the dignity, security and privacy of children on the Internet)

  

©2003 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας