Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΕυρωπαϊκή Ένωση - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οδηγία 95/46

Η Οδηγία 95/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών τις διατάξεις της οποίας έχουμε μεταφέρει στη δική μας νομοθεσία, έχει διπλό στόχο: την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου και την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσωπικών δεδομένων στα κράτη–μέλη της Ένωσης, για την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής προόδου και συνεργασίας, καθώς και τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας στην ολοένα αναπτυσσόμενη κοινωνία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.


dir1995-46_part1_el.pdf dir1995-46_part2_el.pdf


Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας

Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας, η οποία αποτελείται από εκπρόσωπους των Αρχών Ελέγχου κάθε κράτους–μέλους, επιλαμβάνεται θεμάτων που απασχολούν τις Αρχές αυτές ή για τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητη η έκδοση κάποιας Οδηγίας ή Σύστασης για την όσο το δυνατό ομοιόμορφη αντιμετώπιση συγκεκριμένου προβλήματος.

Τα έγγραφα της Ομάδας αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του Νόμου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας νέας ιστοσελίδας. Τα πιο πρόσφατα έγγραφα της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ είναι προσωρινά διαθέσιμα στην ακόλουθη σελίδα:
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083


Ιστοσελίδες Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων χωρών.

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας