Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση
Εισαγωγή

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΕίναι πολλοί οι οργανισμοί και Υπηρεσίες που διατηρούν πληροφορίες (δεδομένα) σχετικά με το πρόσωπο σου. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες μόνο για εκτέλεση των εντολών σου ή μπορεί να τις χρησιμοποιούν για να σε ενημερώνουν αναφορικά με την ύπαρξη προϊόντων, υπηρεσιών ή διαφημίσεων και μπορεί να μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με άλλους. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τις επιλογές που έχεις σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που σε αφορούν. Για παράδειγμα μπορείς να παρεμποδίσεις την κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών σε άλλους ή τη χρησιμοποίηση τους για σκοπούς προώθησης προϊόντων.

Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 τέθηκε σε ισχύ για να αντιμετωπιστούν ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής που απορρέουν από τη συνεχώς αυξανόμενη συλλογή, καταχώρηση, διάδοση και χρήση προσωπικών πληροφοριών. Ο Νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα άτομα (υποκείμενα των δεδομένων), ενώ ταυτόχρονα θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους χειρίζονται προσωπικές πληροφορίες (τους υπεύθυνους επεξεργασίας)

«Προσωπικά δεδομένα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή. Για παράδειγμα προσωπικό δεδομένο είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός πολιτικής ταυτότητας, ο αριθμός Κοινωνικών ασφαλίσεων και ο αριθμός λογαριασμού στην τράπεζα.
Τα προσωπικά δεδομένα χαρακτηρίζονται «ευαίσθητα» και τυγχάνουν μεγαλύτερης προστασίας όταν αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην ερωτική ζωή και ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

«Επεξεργασία» σημαίνει κυρίως αυτοματοποιημένη επεξεργασία, δηλαδή εκείνη που γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση, ανακοίνωση, διαγραφή κλπ των πληροφοριών. Ο Νόμος εφαρμόζεται και για αρχεία που δεν είναι αυτοματοποιημένα αν τα αρχεία αυτά είναι κατά τέτοιο τρόπο διαρθρωμένα ώστε τα δεδομένα να μπορούν να αναζητηθούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία γίνεται για αποκλειστικά προσωπικές δραστηριότητες, αν έχω δηλαδή καταχωρημένες στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή προσωπικές πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιώ για προσωπικούς μου σκοπούς, π.χ. κατάλογο και διευθύνσεις γιατρών κλπ.

Ο σκοπός και στόχος της νομοθεσίας δεν είναι να δυσχεραίνει και να φέρνει εμπόδια στις δραστηριότητες των προσώπων που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, αλλά να θέσει τις αρχές και προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα είναι νόμιμη και επιτρεπτή τέτοια επεξεργασία.

Οι βασικές αρχές για να είναι νόμιμη μια επεξεργασία είναι:
  • Η αρχή του σκοπού: τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας για προσδιορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό και να μην υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με το σκοπό αυτό,
  • Η αρχή της αναλογικότητας: τα στοιχεία που συλλέγονται να είναι σχετικά και όχι περισσότερα από όσα απαιτείται κάθε φορά για επίτευξη του σκοπού για τον οποίο είχαν αρχικά συλλεχθεί,
  • Η αρχή της ακρίβειας: τα δεδομένα να είναι ακριβή και να τυγχάνουν ενημέρωσης όταν χρειάζεται, και
  • Η αρχή της Διατήρησης: τα δεδομένα να διατηρούνται μόνο για όσο καιρό είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας.
Μόνο αν τηρούνται οι αρχές αυτές, θεωρείται νόμιμη μια επεξεργασία, για την οποία κατά γενικό κανόνα απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Μεταφορά στην αρχή της σελίδας

  

©2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας