Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680
που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Για σκοπούς εναρμόνισης της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 με το εθνικό μας Δίκαιο, ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2019 ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμος, Νόμος 44(Ι)/2019.

Ο Νόμος δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27.3.2019.

Αρμόδιες Αρχές

Αρμόδιες αρχές για τον Νόμο αυτό είναι η Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων, τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και το Τμήμα Φορολογίας.

Αντικείμενο και Στόχοι του Νόμου

 • Θεσπίζει τους κανόνες που αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, για τους σκοπούς της δέσμευσης ή δήμευσης παράνομων εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων και για τους σκοπούς εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων.
 • Προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και, ειδικότερα, το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Διασφαλίζει ότι η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ αρμοδίων αρχών εντός της Ένωσης, εφόσον η ανταλλαγή αυτή απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία, δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε να απαγορευτεί για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εποπτική Αρχή

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει οριστεί ως η εποπτική αρχή για να παρακολουθεί και να επιβάλλει την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών της Ένωσης και των εκτελεστικών μέτρων που εκδίδονται δυνάμει των Κανονισμών αυτών.

Καθήκοντα και εξουσίες

Μέσα στα πλαίσιο εποπτείας η Επίτροπος διαθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα και εξουσίες, όπως –

  • Προωθεί την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει των διατάξεων του Νόμου.
  • Χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 48 από υποκείμενο δεδομένων ή από φορέα, οργανισμό ή ένωση που εκπροσωπεί το υποκείμενο των δεδομένων.
  • Απευθύνει προειδοποιήσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία ότι οι σκοπούμενες πράξεις επεξεργασίας είναι πιθανόν να παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου.
  • Δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου, όπου αρμόζει, με συγκεκριμένο τρόπο και εντός ορισμένης προθεσμίας, ιδίως μέσω εντολής διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων, ή περιορισμού της επεξεργασίας.
  • Μπορεί να επιβάλει στην αρμόδια αρχή που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διοικητικό πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων του Νόμου, μέχρι εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ.


Έντυπο γνωστοποίησης περιστατικών παραβίασης

Για γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 44(Ι)/2019,
από τις Αρμόδιες Αρχές, συμπληρώνεται το Έντυπο γνωστοποίησης παραβίασης 44(I)_2019 ελλ v4. Για τη συμπλήρωση της φόρμας υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο τέλος της εκάστοτε γραμμής.

Tο έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: commissionerdataprotection.gov.cy


Updated 26/8/2020

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Directive 2016-680 el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Law 2019_1_044.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Έντυπο γνωστοποίησης παραβίασης 44(I)_2019 ελλ v4(1).xlsx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 27(I)-2022 Νόμος που τροποποιεί το Νόμο 44 του 2019.pdf


Back To Top