Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) έχει τη δυνατότητα να εκδίδει γενικά έγγραφα καθοδήγησης, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους ενδιαφερόμενους φορείς μια συνεκτική ερμηνεία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.

Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι η διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και της ευρωπαϊκής οδηγίας για την επιβολή του νόμου, σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ.

Οι πιο πρόσφατες:Κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν από την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, και υιοθετήθηκαν από το ΕΣΠΔ κατά την πρώτη του συνεδρία:


Όλα τα έγγραφα και οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το ΕΣΠΔ, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Last update: 07.05.2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για DPO el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για δικαίωμα φορητότητας ελλ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για την Επικεφαλής Αρχή el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου el.pdf

DOCX Κατευθυντήριες γραμμές για Γνωστοποίηση παραβίασης ελλ.DOCX

DOCX Κατευθυντήριες γραμμές για κατάρτιση προφίλ ελλ.DOCX

DOCX Κατευθυντήριες γραμμές για Διαφάνεια ελλ.DOCX

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edpb_guidelines-art_6-1-b-adopted_after_public_consultation_el.pdf

0_codesofconduct_el(1).pdf edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_el(1).pdf

0_accreditationcertificationbodies_annex1_el.pdf edpb_guidelines_201804_v3.0_accreditationcertificationbodies_annex1_el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edpb_guidelines_2_2018_derogations_el.pdf

0_certificationcriteria_annex2_el.pdf edpb_guidelines_201801_v3.0_certificationcriteria_annex2_el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edpb_guidelines_201903_video_devices_el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edpb_guidelines_3_2018_territorial_scope_after_consultation_el.pdf


Back To Top