Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΠΟΝΑ: Αναγραφή του λόγου απόλυσης στα προσωρινά απολυτήρια της Εθνικής Φρουράς


Η Επίτροπος εξέτασε αριθμό παραπόνων εναντίον του Υπουργείου Άμυνας και του Γ.Ε.Ε.Φ. σχετικά με την αναγραφή του λόγου απόλυσης των στρατευσίμων στα προσωρινά απολυτήρια της Εθνικής Φρουράς.

Κατόπιν αλληλογραφίας που είχε το Γραφείο της Επιτρόπου με το Υπουργείο Άμυνας και το Γ.Ε.Ε.Φ. και των διευκρινίσεων που μας δόθηκαν σε συνάντηση με εκπρόσωπους του Στρατολογικού Γραφείου του Γ.Ε.Ε.Φ. κατέστη σαφές ότι το προσωρινό απολυτήριο, το οποίο είναι διαβαθμισμένο ως «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», χορηγείται προσωπικά στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να λάβουν γνώση του λόγου ή των λόγων απόλυσης τους, καθώς και των υποχρεώσεων τους αναφορικά με την επανακατάταξη τους και ότι αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κάτοχο του ούτε να γίνει αποδεκτό από διάφορους φορείς παρά μόνο για σκοπούς επανακατάταξης.

Πέραν των πιο πάνω είναι δεδομένο ότι για κάθε νόμιμη χρήση, όπως για σκοπούς εργοδότησης, σπουδών, χορήγησης άδειας εξόδου από τη χώρα κτλ, οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης Τύπου «Α» (έντυπο Ε.Φ.136Α) και Τύπου «Β» (έντυπο Ε.Φ.136Β), τα οποία παραλαμβάνουν, μετά από αίτηση τους, από τα Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς και στα οποία δεν αναγράφεται ο λόγος απόλυσης, εκτός εάν οι ίδιοι το ζητήσουν στο σχετικό έντυπο αίτησης.

Με βάση τα πιο πάνω η Επίτροπος κατέληξε ότι η αναγραφή του λόγου απόλυσης στα προσωρινά απολυτήρια δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001.

Back To Top