Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Internal Market Information System (IMI)

Internal Market Information System (IMI)

Το σύστημα Internal Market Information System (IMI) επιτρέπει σε αρμόδιες αρχές ενός Κράτους Μέλους που εφαρμόζουν Κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Εσωτερικής Αγοράς, να εντοπίζουν τις αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές άλλων Κρατών Μελών και να ανταλλάσουν πληροφορίες, μέσω τυποποιημένων ερωτημάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της Κοινοτικής νομοθεσίας.

Το ΙΜΙ εξυπηρετεί αριθμό Κοινοτικών Πράξεων, όπως την Οδηγία για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων, την Οδηγία για τις Υπηρεσίες, την Οδηγία για την Απόσπαση Εργαζομένων, τον Κανονισμό για τη Διασυνοριακή Μεταφορά Χρηματαποστολών Οδικώς, την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Ασθενών, τη Διασυνοριακή επίλυση παραπόνων μέσω του δικτύου “SOLVIT”, και την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Στην Κύπρο, Εθνικός Συντονιστής για το ΙΜΙ είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου.


Last Update:
08/10/2019 12:31:12 PM
 
Back To Top