Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Λήπτες σύνταξης ανικανότητας που κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης


Το θέμα αυτό εγέρθηκε το 2009 κατόπιν παρατηρήσεων της Γενικής Ελέγκτριας ότι κατέχουν επαγγελματικές άδειες οδήγησης και πρόσωπα που έχουν κριθεί από το Ιατροσυμβούλιο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ακατάλληλα για εργασία και λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας. Το Γραφείο της Επιτρόπου είχε επαφές για το θέμα αυτό με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) και εξέδωσε σχετική Γνωμοδότηση, στην οποία εξέφρασε την άποψη ότι το πιο πάνω θέμα μπορεί να επιλυθεί με τη διασύνδεση των μηχανογραφημένων συστημάτων των ΥΚΑ και του ΤΟΜ, κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτρόπου.

Διευκρινίσαμε ότι μια τέτοια διασύνδεση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο ώστε το ΤΟΜ να μπορεί να τραβά (PULL) πληροφορίες από τη βάση δεδομένων των ΥΚΑ μόνο για πρόσωπα που έχουν υποβάλει στο ΤΟΜ αίτηση για έκδοση επαγγελματικής άδειας οδήγησης και ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπει στις ΥΚΑ να κοινοποιούν (PUSH) στο ΤΟΜ πληροφορίες για όλα τα άτομα που έχουν εγκριθεί να λαμβάνουν σύνταξη, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν υποβάλει ή όχι αίτηση στο ΤΟΜ για επαγγελματική άδεια.

Το ΤΟΜ εισηγήθηκε αρχικά όπως το Ιατροσυμβούλιο των ΥΚΑ ενημερώνει το ΤΟΜ για τους επαγγελματίες οδηγούς για τους οποίους έχει συστήσει την απόσυρση της άδειας τους, βάσει της εξουσιοδότησης που έχουν υπογράψει στο έντυπο αίτησης για λήψη σύνταξης ανικανότητας.

Η Επίτροπος έκρινε ότι η εισήγηση αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη επειδή το ιατροσυμβούλιο των ΥΚΑ αποτελεί συμβουλευτικό όργανο με αρμοδιότητα να υποβάλλει συστάσεις σχετικές με την εξέταση αιτημάτων σύνταξης ανικανότητας προς το Διευθυντή των ΥΚΑ. Η κοινοποίηση συστάσεων για απόσυρση επαγγελματικών αδειών προς το Διευθυντή του ΤΟΜ συνιστά μεταγενέστερη επεξεργασία η οποία είναι ασύμβατη με τον αρχικό σκοπό και παραβιάζει την αρχή του σκοπού (άρθρο 4(1)(β) του Νόμου 138(Ι)/2001).

Επιπλέον, η παράβαση αυτή δεν αίρεται με τη «συγκατάθεση» των επαγγελματιών οδηγών, που λαμβάνεται στα έντυπα Αίτησης για Σύνταξη Ανικανότητας, αφού η «συγκατάθεση» αυτή δεν αποτελεί ελεύθερη, ρητή και ειδική έκφραση βούλησης του αιτητή, αφού δεν παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα αντίταξης και επομένως συνιστά παράβαση του άρθρου 2 του Νόμου.

Όμως, η διασύνδεση των δύο αρχείων δεν επέλυε το πρόβλημα της έγκαιρης ενημέρωσης του ΤΟΜ για την παροχή σύνταξης ανικανότητας σε επαγγελματίες οδηγούς, με σκοπό ο Διευθυντής του ΤΟΜ, βάσει της ευχέρειας που του δίνει ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001 (Ν. 94(Ι)/2001) να καλεί τα άτομα αυτά και, όπου κρίνει σκόπιμο, να αποσύρει τις άδειες οδήγησης τους.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είχαμε εισηγηθεί όπως το ΤΟΜ, αφού διασυνδεθεί μηχανογραφικά με το σύστημα των ΥΚΑ, πραγματοποιεί τακτικούς/ περιοδικούς αυτοματοποιημένους ελέγχους με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό κατόχων επαγγελματικής άδειας οδήγησης, στους οποίους εγκρίθηκε η παροχή σύνταξης ανικανότητας. Εναλλακτικά, το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί και με την τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας με σκοπό να μειωθεί ο χρόνος διάρκειας/ ισχύος των επαγγελματικών αδειών οδήγησης.

Back To Top