Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αποφάσεις: Ιανουάριος – Μάϊος 2022


Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων

Υπεβλήθη καταγγελία στη Γερμανική Εποπτική Αρχή εναντίον της εταιρείας Playkot Ltd (εφεξής η «Καθ’ ης»), σχετικά με την μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Κανονισμός (Άρθρο 12(3)). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καθ’ ης έχει την κύρια εγκατάσταση της στην Κύπρο, το Γραφείο μου ανέλαβε την διερεύνηση της καταγγελίας.

Ο καταγγέλλων, ο οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Καθ’ ης, ισχυρίστηκε ότι επικοινώνησε με την Καθ’ ης πολλές φορές ζητώντας πρόσβαση σε πληροφορίες για όλες τις επεξεργασίες που έγιναν στα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού. Ανέφερε επίσης στην καταγγελία του ότι, του παρασχέθηκε μόνο η πολιτική προσωπικών δεδομένων της Playkot Ltd και καμία άλλη πληροφορία σχετικά με το αίτημά του.

Το Γραφείο μου ζήτησε τις θέσεις της Καθ’ ης για τα πιο πάνω, η οποία παραδέχθηκε ότι ο υπάλληλος που έλαβε τα 2 αιτήματα δεν έδωσε την κατάλληλη προσοχή, αφού δεν εφαρμόστηκαν οι σωστές διαδικασίες για την ικανοποίηση αιτημάτων πρόσβασης.

Έλαβα υπόψη τα γεγονότα και τις θέσεις της Καθ’ ης, διαπίστωσα παραβίαση του Άρθρου 12(3), αφού δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα εντός μηνός και αποφάσισα να απευθύνω Επίπληξη στην Καθ’ ης. Ο καταγγέλλων ικανοποιήθηκε, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία εναντίον της εταιρείας ACS Air Courier Services (Cyprus) Ltd για καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς την κατάλληλη νομική βάση

Η καταγγέλλουσα είχε μεταβεί σε κατάστημα της ACS Air Courier Services (Cyprus) Ltd, εφεξής η «Καθ’ ης την καταγγελία» για να παραλάβει πακέτο. Η ταυτοποίηση της δεν είχε πραγματοποιηθεί με τον αριθμό αποστολής ή/και με απλή επίδειξη ταυτότητας. Η Καθ’ ης την καταγγελία χρησιμοποίησε τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας της καταγγέλλουσας, τον οποίο και κατέγραψε στα αρχεία της. Η καταγγέλλουσα θεώρησε υπερβολική και απαράδεκτη την ενέργεια της Καθ’ ης την καταγγελία, θεωρώντας ότι θα ήταν εφικτή η ταυτοποίηση της με την απλή παρουσίαση της ταυτότητας της. Επικοινώνησε γραπτώς με την Καθ’ ης την καταγγελία, όμως η απάντηση που της δόθηκε δεν ικανοποίησε την καταγγέλλουσα, γι’ αυτό και προέβη σε καταγγελία στο Γραφείο μου.

Η Καθ’ ης την καταγγελία κλήθηκε να προσδιορίσει τη νομική βάση επί της οποίας στήριζε την καταγραφή στα αρχεία της του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή/και διαβατηρίου του παραλήπτη αντικειμένου. Η Καθ’ ης την καταγγελία επεξήγησε και ανέπτυξε τις θέσεις επί των οποίων θεωρούσε ότι μπορούσε να συλλέγει τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στα πλαίσια διερεύνησης της καταγγελίας, απευθυνθήκαμε στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπου διαπιστώθηκε απουσία νομικής βάσης που θα μπορούσε να αιτιολογήσει την εν λόγω επεξεργασία. Αφού επισημάνθηκε το γεγονός αυτό προς την Καθ’ ης την καταγγελία στα πλαίσια έκδοσης της εκ πρώτης όψεως απόφασης, η Καθ’ ης την καταγγελία συμμορφώθηκε άμεσα δίδοντας οδηγίες για άρση της πρακτικής αυτής και διαγραφή των οποιονδήποτε, μέχρι τότε, συλλεχθέντων στοιχείων.

Αφού έλαβα υπόψιν τους μετριαστικούς παράγοντες, όπως, μεταξύ άλλων, το γεγονός της άμεσης συμμόρφωσης της Καθ’ ης την καταγγελία κατά το στάδιο διερεύνησης της υπόθεσης και την έλλειψη πρόθεσης για παραβίαση, έκρινα ότι υπό τις περιστάσεις δεν δικαιολογείτο η επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης ή λήψης οποιουδήποτε πρόσθετου διορθωτικού μέτρου.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων από CYTA

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι λαμβάνει διαφημιστικά μηνύματα από την CYTA, ενώ είχε τερματίσει την υπηρεσία του με την CYTA για τον συγκεκριμένο αριθμό πριν χρόνια και μεταφέρθηκε σε άλλη εταιρεία. Πρόσθεσε ότι μετά από κάθε μήνυμα που λάμβανε καλούσε τον αριθμό για τερματισμό της λήψης μηνυμάτων, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Η Cyta με ενημέρωσε ότι ο καταγγέλλων είναι ενεργός πελάτης της, με άλλο αριθμό τηλεφώνου και ο αριθμός στον οποίο του αποστέλλονταν τα μηνύματα είχε καταχωριστεί ως αριθμός επικοινωνίας.

Κατά την αναβάθμιση του συστήματος που υποστηρίζει το τηλεφωνικό σύστημα της υπηρεσίας διαγραφής («Stop SMS»), δημιουργήθηκε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται οι εντολές τερματισμού λήψης μηνυμάτων. Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε, το τεχνικό πρόβλημα της υπηρεσίας «Stop SMS» διορθώθηκε και αφαιρέθηκε ο αριθμός τηλεφώνου του καταγγέλλοντος από αριθμό επαφής της υπηρεσίας του άλλου αριθμού που κατέχει. Έχει επίσης εντοπίσει και εξαιρέσει από τις ενέργειες προωθητικών ενεργειών μέσω sms, όλους τους αριθμούς τηλεφώνων των συνδρομητών που κάλεσαν την υπηρεσία διαγραφής κατά την περίοδο που υπήρχε το τεχνικό πρόβλημα.

Με βάση τα πιο πάνω, έλαβα υπόψη ότι τα στοιχεία του καταγγέλλοντος συλλέχθηκαν στο πλαίσιο σύμβασης/πώλησης υπηρεσίας και ο καταγγέλλων είναι πελάτης της Cyta ως κάτοχος άλλου αριθμού. Σε κάθε περίπτωση όμως υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004, ως τροποποιήθηκε, λόγω του ότι η Cyta απέστειλε διαφημιστικά μηνύματα sms στον καταγγέλλοντα, παρά το ότι αυτός είχε ζητήσει επανειλημμένα τον τερματισμό λήψης μηνυμάτων.

Επέβαλα στην CYTΑ διοικητικό πρόστιμο ύψους 1500 ευρώ.


Καταγγελία εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης αναφορικά με ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος ή / και έλλειψη συνεργασίας με το Γραφείο της Επιτρόπου

Διερευνήθηκε καταγγελία για αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής της αλληλογραφίας, χωρίς συγκατάθεση του καταγγέλλοντος, που αφορά σε διαμέρισμα που διατηρεί στην Βορόκληνη.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου, προβλέπεται η ενημέρωση του Συμβουλίου από το Κτηματολόγιο, στο πλαίσιο της μεταβίβασης του εν λόγω ακινήτου στο όνομά του καταγγέλλοντος.

Κατά την πρώτη επιβολή του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, η σχετική αλληλογραφία στάλθηκε στη μόνιμη κατοικία του καταγγέλλοντος, που βρίσκεται σε άλλη περιοχή. Το Συμβούλιο διόρθωσε άμεσα τη διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, μετά από παράπονο του καταγγέλλοντος. Επομένως, η αλλαγή στη διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας για το εν λόγω διαμέρισμα δεν οφείλεται σε εσκεμμένη ή/και κακόβουλη ενέργεια, αλλά στην ηλεκτρονική ενημέρωση του Κτηματολογίου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει προσκομίσει το Συμβούλιο στο Γραφείο μου, διαφάνηκε ότι, κατά την αγοραπωλησία του εν λόγω διαμερίσματος, ο ίδιος ο καταγγέλλων δήλωσε στο Κτηματολόγιο τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του.

Συνεπώς, με βάση τα όσα τέθηκαν ενώπιόν μου, δεν υπήρξε παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού, όσο αφορά στην αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής αλληλογραφίας και στην αποστολή του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας του εν λόγω διαμερίσματος, καθ’ ότι η αλλαγή διεύθυνσης αλληλογραφίας οφείλετο στην ετήσια ηλεκτρονική ενημέρωση του Κτηματολογίου και περαιτέρω, η αποστολή του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας του εν λόγω διαμερίσματος στάλθηκε στο όνομά του καταγγέλλοντος και σε κλειστό φάκελο.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας, διαπίστωσα παραβίαση των διατάξεων του Άρθρου 31 εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης, εφόσον δεν είχε γίνει η δέουσα έρευνα, έτσι ώστε να δοθούν εμπεριστατωμένες πληροφορίες στο Γραφείο μου, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Αξιολογήθηκαν όλοι οι επιβαρυντικοί και μετριαστικοί παράγοντες που υπήρχαν σε σχέση με το περιστατικό και επιβλήθηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.000 για παράβαση του Άρθρου 31 του Κανονισμού.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία από δημόσιο πρόσωπο εναντίον του Εκδοτικού Οίκου Δίας για δημοσιεύματα στο Sigma, Sigmalive και εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ σχετικά με την οικονομική της κατάσταση

Η καταγγέλλουσα ισχυρίστηκε ότι τα δημοσιεύματα του Καθ’ ού για το πρόσωπό της στερούνταν εγκυρότητας, ακρίβειας και ορθότητας. Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας προέβηκα σε στάθμιση των δύο δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και, αφού άκουσα τον Καθ’ ού, έκρινα ότι υπήρξε παράβαση βασικών αρχών, όπως είναι η νομιμότητα και η ακρίβεια.

Ως εκ τούτου, με Απόφασή ημερ. 4/2/2022, επέβαλα στον Καθ’ ού διοικητικό πρόστιμο ύψους € 10,000 και απηύθυνα Εντολή για αφαίρεση του δημοσιεύματος από τον ιστότοπο όλων, των ελεγχόμενων, από τον Καθ’ ού, οντοτήτων.

Ο Καθ’ ού συμμορφώθηκε με την Εντολή μου, προχώρησε ωστόσο σε καταχώριση Προσφυγής για ακύρωση της Απόφασής μου.


Καταγγελία εναντίον του Δήμου Στροβόλου αναφορικά με παραβίαση προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος

Υπάλληλος του Δήμου Στροβόλου, συνέλεξε, καταγράφοντας στιγμιότυπα οθόνης (screenshots), και κοινοποίησε σε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο άτομο έντυπα/φωτογραφίες, από το Μητρώο του Δήμου Στροβόλου που αφορούν στον καταγγέλλοντα και στην άδεια κατοχής για τρεις σκύλους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα δέοντα και ενδεδειγμένα μέτρα που έλαβε ο Δήμος Στροβόλου, πριν και μετά το εν λόγω περιστατικό, έκρινα ότι, δε δικαιολογείτο η επιβολή διοικητικού προστίμου. Έχοντας όμως ως δεδομένο την ενέργεια του εν λόγω υπαλλήλου του Δήμου, απηύθυνα Συστάσεις προς το Δήμο Στροβόλου όπως επαναλάβει άμεσα και σε τακτά χρονικά διαστήματα την εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Δήμου για τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία εναντίον υπαλλήλου του Δήμου Στροβόλου αναφορικά με παραβίαση προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντα

Υπάλληλος του Δήμου Στροβόλου, συνέλεξε, καταγράφοντας στιγμιότυπα οθόνης (screenshots), και κοινοποίησε σε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο άτομο έντυπα/φωτογραφίες, από το Μητρώο του Δήμου Στροβόλου που αφορούν στον καταγγέλλοντα.

Αφού ζητήθηκαν οι θέσεις του υπαλλήλου του Δήμου, έκρινα ότι, υπό τις περιστάσεις δεν δικαιολογείτο η επιβολή διοικητικού προστίμου, αφού ο υπάλληλος του Δήμου είχε ήδη τιμωρηθεί αυστηρά από τον Δήμο Στροβόλου για την εν λόγω κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του καταγγέλλοντα.

Παρά ταύτα, το Άρθρο 58 παρ. 2(β) του Κανονισμού, μου δίδει την εξουσία ως Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, να απευθύνω επιπλήξεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία όταν πράξεις επεξεργασίας έχουν παραβεί διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Ως εκ τούτου, δυνάμει του Άρθρου 58(2)(β) του Κανονισμού, απηύθυνα Αυστηρή Επίπληξη στον υπάλληλο του Δήμου, για παραβίαση των Άρθρων 5(1)(α),(β),(στ), 6(1) και 29 του Κανονισμού και συνέστησα όπως στο μέλλον, ακολουθεί όλες τις διαδικασίες προς συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία εναντίον προϊσταμένου και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Υποβλήθηκε καταγγελία εναντίον προϊσταμένου της Υπηρεσίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και εναντίον του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (εφεξής το «ΡΙΚ»).

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι:

• επιστολή του, που υποβλήθηκε στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και καταγγελία του που υποβλήθηκε στην Διεύθυνση του ΡΙΚ, κοινοποιήθηκαν στον προϊστάμενό του που είναι και προϊστάμενος της Υπηρεσίας,

• σημείωμα του, σχετικό με τη ρότα εργασίας, κοινοποιήθηκε σε τρίτα άτομα.

Από τη διερεύνηση της καταγγελίας δεν διαπίστωσα παράβαση του Κανονισμού. Παρατήρησα όμως, ότι δεν υπάρχει κάποια καταγεγραμμένη εσωτερική διαδικασία εξέτασης παραπόνων που αφορούν επαγγελματικά ζητήματα και φαίνεται να ακολουθείται μια άτυπη εσωτερική διαδικασία, η οποία επιτρέπει γενικά την κοινοποίηση αδιαβάθμιτων πληροφοριών ή πληροφοριών επιπέδου διαβάθμισης «Περιορισμένης χρήσης».

Ως εκ τούτου, απηύθυνα Σύσταση προς το ΡΙΚ, όπως η κοινοποίηση στα πλαίσια εξέτασης παραπόνων που αφορούν επαγγελματικά ζητήματα, μη πειθαρχικής φύσεως, να κρίνεται κατά περίπτωση, και Εντολή στο ΡΙΚ όπως καταγράψει διαδικασία σχετική με την εξέταση τέτοιου είδους παραπόνων, σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού, και την αποστείλει στο Γραφείο μου.

Η συμμόρφωση του ΡΙΚ στην Σύσταση και Εντολή που έχω εκδώσει παρακολουθείται.


Καταγγελία εναντίον του The Mall of Cyprus (MC) Plc για την συλλογή ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατά την σύνδεση στην υπηρεσία ασύρματης δικτύωσης (Wi-Fi)

Στάλθηκε στο Γραφείο μου καταγγελία με την οποία ο καταγγέλλων εξέφραζε διάφορους προβληματισμούς, σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το The Mall of Cyprus (MC) Plc (στο εξής η Καθ’ ης την καταγγελία). Κάποιοι εκ των προβληματισμών του απαντήθηκαν και/ή επιλύθηκαν από την Καθ’ ης την καταγγελία πριν την αποστολή της καταγγελίας στο Γραφείο μου. Εκείνο που παρέμενε προς διερεύνηση, ήταν η προϋπόθεση που τίθετο σε πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσε την ασύρματη δικτύωση (Wifi), όπως συμπληρώσει πρώτα σε ανάλογο πεδίο την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email), προκειμένου να μπορεί να του παρασχεθεί αυτή η υπηρεσία.

Στα πλαίσια διερεύνησης της καταγγελίας, κατέληξα ότι η συγκατάθεση η οποία ζητείτο από το υποκείμενο των δεδομένων στην παρούσα περίπτωση, δεν είχε δοθεί ελεύθερα. Η Καθ’ ης την καταγγελία συνέλλεγε επίσης περισσότερα δεδομένα απ’ όσα χρειαζόταν τόσο σε σχέση με τους σκοπούς τους οποίους επικαλείτο, όσο και για να μπορεί να παράσχει την υπηρεσία ασύρματου δικτύου στους επισκέπτες της, παραβιάζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης (Άρθρου 5(1)(γ) του Κανονισμού).

Εκδόθηκε Εντολή προς το The Mall of Cyprus (MC) Plc όπως:

(α) Σταματήσει να συλλέγει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποκειμένων των δεδομένων, και

(β) Διαγράψει όσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις έχουν συλλεγεί για σκοπούς παροχής πρόσβασης στην υπηρεσία ασύρματου δικτύου.

Δόθηκε συγκεκριμένη προθεσμία για συμμόρφωση. Η Καθ’ ης την καταγγελία, ενημέρωσε το Γραφείο μου εντός της προθεσμίας, ότι έχει διαγράψει όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που είχε συλλέξει και ότι δεν συλλέγονται οποιασδήποτε μορφής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πλέον κατά την σύνδεση των υποκειμένων των δεδομένων στην ασύρματη δικτύωση της. Η συμμόρφωση σε κάθε περίπτωση, τυγχάνει παρακολούθησης.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία εναντίον της Stockwatch Ltd για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Η καταγγέλλουσα, εντόπισε δημοσίευμα στην ηλεκτρονική εφημερίδα της Stockwatch Ltd, το οποίο αναφερόταν σε προαγωγές που είχαν δοθεί, αναγράφοντας μεταξύ άλλων και το ονοματεπώνυμο της.

Αφού ζητήθηκαν οι θέσεις της εταιρείας, διαπίστωσα παραβίαση των Άρθρων 5(1)(α) και 6(1)(στ) του Κανονισμού, καθώς δεν προβλέπεται νομοθετικά η ονομαστική δημοσίευση προαγωγών σε μια τέτοια περίπτωση και επιπλέον, η εταιρεία είχε προχωρήσει στη δημοσίευση του εν λόγω δημοσιεύματος χωρίς να κάνει την ανάλογη στάθμιση μεταξύ του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης και του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων της καταγγέλλουσας από την άλλη, έτσι ώστε να αποδείξει ότι υπερισχύει το πρώτο.

Δυνάμει του Άρθρου 58(2)(δ) του Κανονισμού, απηύθυνα Εντολή στην εταιρεία όπως, διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα της καταγγέλλουσας από το εν λόγω δημοσίευμα εντός εφτά (7) ημερών από την λήψη της εν λόγω Απόφασης. Η Καθ’ ης, συμμορφώθηκε με την Εντολή του Γραφείου μου.


Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αγγλική Σχολή

Σχετική για το εν λόγω περιστατικό, η Ανακοίνωση μου ημερ. 24 Μαρτίου, 2022, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.


Καταγγελία εναντίον γιατρού για λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης σε κοινό χώρο δύο ιατρείων

Υποβλήθηκε καταγγελία εναντίον γιατρού (εφεξής η «Καθ’ ης την καταγγελία»), σχετικά με εγκατάσταση και λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (εφεξής «Κ.Κ.Β.Π.»), στον κοινό χώρο αναμονής δύο ιατρείων που λειτουργούσαν παράλληλα.

Μέσα από την διερεύνηση της καταγγελίας, διαπίστωσα ότι κάποιες από τις κάμερες του Κ.Κ.Β.Π. λάμβαναν εικόνα από τον χώρο αναμονής των ιατρείων και από τον δρόμο και το πεζοδρόμιο εξωτερικά του κτιρίου. Ως εκ τούτου, ζήτησα από την Καθ’ ης την καταγγελία όπως αφαιρέσει τις εν λόγω κάμερες.

Όλη η επικοινωνία της Καθ’ ης την καταγγελία με το Γραφείο μου και η μη έγκαιρη ανταπόκριση της πρώτης στα θέματα που έθεσα ενώπιον της, κατέδειξαν ότι η Καθ’ ης την καταγγελία δεν επέδειξε την δέουσα συνεργασία, ως όφειλε βάσει του Κανονισμού, με το Γραφείο μου.

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η Καθ’ ης την καταγγελία συμμορφώθηκε με τις θέσεις μου, με καθυστέρηση, της απηύθυνα Επίπληξη για την παραβίαση των Άρθρων 6(1) και 31 του Κανονισμού, και επιπρόσθετα της επέβαλα διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.500, για τη διάπραξη παράβασης της υποχρέωσης της εκ του Άρθρου 31 του Κανονισμού.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την Αστυνομία Κύπρου

Ο καταγγέλλων, υπέβαλε μέσω δικηγόρου στο Γραφείο μου καταγγελία για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης από την Αστυνομία Κύπρου (Καθ’ ης την καταγγελία).

Εξέτασα κατά πόσο η Καθ’ ης την καταγγελία, μετά και την εκ πρώτης όψεως απόφαση, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ικανοποίησε το αίτημα πρόσβασης του καταγγέλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 12 και 15 του ΓΚΠΔ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που τέθηκαν ενώπιον μου, διαπίστωσα παραβίαση του Άρθρου 12 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, που αφορά στην υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας, στην συγκεκριμένη περίπτωση της Καθ’ ης την καταγγελία, να ανταποκριθεί στην ικανοποίηση και/ή στην αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, εντός του θεσμοθετημένου χρονικού διαστήματος.

Ενόψει αυτών των δεδομένων, εξέδωσα Εντολή προς την Καθ’ ης την καταγγελία (υπεύθυνο επεξεργασίας) όπως:

εντός 4 μηνών, ήτοι μέχρι 31/7/2022, θεσπίσει διαδικασίες υποβολής και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων ως προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και να τις κοινοποιήσει στο Γραφείο μου.

Σε περίπτωση που η Καθ’ ης την καταγγελία δε συμμορφωθεί με την πιο πάνω Εντολή εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών, θα εξετάσω με νέα απόφαση, την αναγκαιότητα λήψης αυστηρότερων διοικητικών μέτρων εναντίον της.

Η συμμόρφωση με την Εντολή, τυγχάνει παρακολούθησης.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων εργαζόμενης σε νοσηλευτήριο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Εργαζόμενη σε νοσηλευτήριο του ΟΚΥΠΥ υπέβαλε καταγγελία στο Γραφείο μου εναντίον του ΟΚΥΠΥ, επειδή άλλος εργαζόμενος άδειασε τα συρτάρια του γραφείου της, χωρίς πρώτα να την έχει ενημερώσει, ενόσω η καταγγέλλουσα απουσίαζε με άδεια ασθενείας. Στα συρτάρια της καταγγέλλουσας βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ιατρικοί φάκελοι της ιδίας και μελών της οικογένειας της.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας, διαφάνηκε ότι, με τις πράξεις της η καταγγέλλουσα κατέστησε τον εαυτό της ξεχωριστό υπεύθυνο επεξεργασίας, ιδιότητα η οποία ενέχει υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού. Επειδή η κατακράτηση των πρωτότυπων ιατρικών φακέλων δεν είχε νομική βάση, απηύθυνα Επίπληξη στην καταγγέλλουσα.

Λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψιν την απουσία γραπτών διαδικασιών του Καθ’ ου σχετικά με τη μετακίνηση αντικειμένων ή/και ηλεκτρονικών δεδομένων προσωπικού ή/και εκκαθάρισης συρταριών, την απουσία διαδικασίας διαχείρισης του ιατρικού φακέλου, την αδυναμία εντοπισμού απουσίας των ιατρικών φακέλων από το Αρχείο του Καθ’ ου, την προώθηση εσωτερικών εγκυκλίων από τη Διεύθυνση του εν λόγω νοσηλευτηρίου, με τις οποίες κάλεσε επανειλημμένα το προσωπικό όπως επιστρέψει στο Αρχείο ιατρικούς φακέλους που πιθανόν να διατηρούσε στην κατοχή του, ως επίσης το γεγονός ότι, ο εργαζόμενος που μετακίνησε τα αντικείμενα της καταγγέλλουσας ενήργησε αυθαίρετα, παρά τις εντολές της Διεύθυνσης του Καθ’ ου, έδωσα Εντολή στον Καθ’ ου όπως:

(α) ετοιμάσει γραπτές διαδικασίες όσο αφορά στη μετάθεση προσωπικού και μετακίνηση των προσωπικών αντικειμένων του και εφόσον κριθεί αναγκαίο, επικαιροποιήσει ή/και ενισχύσει τις υπάρχουσες γραπτές διαδικασίες, και

(β) λάβει αυστηρά μέτρα, προκειμένου να εφαρμοστούν οι γραπτές διαδικασίες, εκ μέρους των υπαλλήλων του Καθ’ ου.

Η συμμόρφωση με την Εντολή, τυγχάνει παρακολούθησης.

Για ολόκληρη την απόφαση εναντίον του ΟΚΥΠΥ, πατήστε εδώ.

Για ολόκληρη την απόφαση εναντίον της καταγγέλλουσας, πατήστε εδώ.


Καταγγελία εναντίον ΟΚΥΠΥ για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η καταγγελία αφορούσε σε λανθασμένο χειρισμό εκ μέρους του Οικονομικού Διευθυντή Νοσηλευτηρίου, διαδικασίας διερεύνησης διάπραξης ενδεχόμενων πειθαρχικών αδικημάτων. Ο Οικονομικός Διευθυντής, κατά παράβαση των καθηκόντων του και στην προσπάθεια του να διερευνήσει εμπιστευτικά τους λόγους για τους οποίους ιατρός παραχώρησε συνεχόμενη άδεια ασθενείας στον καταγγέλλοντα, παρέκαμψε τις ήδη καταγεγραμμένες διαδικασίες Διαχείρισης Αδειών Ασθενείας και συνέλλεξε, αλλά και κοινοποίησε, αυτοβούλως και χωρίς νομική βάση, τα ιατρικά δεδομένα του καταγγέλλοντος. Διαπιστώθηκε παραβίαση του Άρθρου 5(1)(α) (νομιμότητα επεξεργασίας), του Άρθρου 5(1)(γ) (ελαχιστοποίηση των δεδομένων) και του Άρθρου 5(1)(στ) (εμπιστευτικότητα) του Κανονισμού, αλλά και των Άρθρων 6(1) και 9(1) του Κανονισμού, εφόσον δεν πληρείτο καμία από τις προϋποθέσεις των εν λόγω άρθρων για την επεξεργασία των δεδομένων του καταγγέλλοντος.

Λήφθηκε υπόψιν, μεταξύ άλλων, η παραδοχή του Οργανισμού και επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της Επίπληξης.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία εναντίον αθλητικού σωματείου τζούντο για δημοσίευση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού ανήλικου σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης

Πατέρας ανήλικου αθλητή προέβηκε σε καταγγελία εναντίον προπονητή σωματείου τζούντο αντίπαλης ομάδας. Ο προπονητής είχε αναρτήσει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό του ανηλίκου υιού του καταγγέλλοντος, σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, χωρίς να έχει την εκ των προτέρων συγκατάθεση του καταγγέλλοντος. Η καταγγελία εξετάστηκε μετά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων από τον καταγγέλλοντα, σύμφωνα με τα οποία η Παγκύπρια Ομοσπονδία Τζούντο είχε κοινοποιήσει επιστολή προς όλα τα εγγεγραμμένα σωματεία, για την αναγκαιότητα λήψης σχετικής συγκατάθεσης από τους αθλητές ή/και από τους κηδεμόνες τους, πριν την ανάρτηση φωτογραφιών ή οπτικοακουστικού υλικού σε ΜΚΔ που να απεικονίζει οποιοδήποτε αθλητή του σωματείου με το οποίο αθλείτο ο υιός του καταγγέλλοντος.

Έκρινα ότι ο προπονητής του αντίπαλου σωματείου δεσμευόταν υπό την επαγγελματική του ιδιότητα με την επιστολή την οποία κοινοποίησε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Κύπρου και θα έπρεπε να είχε λάβει την εκ των προτέρων συγκατάθεση του αθλητή ή/και του κηδεμόνα του αθλητή. Αφού προσμέτρησα όλους τους μετριαστικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες, αποφάσισα όπως επιβάλω τη διοικητική κύρωση της Επίπληξης προς τον προπονητή, για παραβίαση του Άρθρου 6(1)(α) του Κανονισμού. Επέβαλα επίσης Πρόστιμο €5000 προς την Παγκύπρια Ομοσπονδία Τζούντο, για μη συνεργασία με την Εποπτική Αρχή και παραβίαση του Άρθρου 31 του Κανονισμού, αφού ουδέποτε ανταποκρίθηκε σε όσα της ζητήθηκαν να απαντήσει, κατά το στάδιο διερεύνησης της καταγγελίας.

Για την απόφαση εναντίον του προπονητή, πατήστε εδώ.

Για την απόφαση εναντίον της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Τζούντο, πατήστε εδώ.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση για λειτουργία ΚΚΒΠ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση για Παγκύπρια Ομοσπονδία Τζούντο.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση για Προπονητή Σωματείου.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση εναντίον ACS Courier.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση εναντίον Playkot Ltd.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση εναντίον the Mall of Cyprus.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση εναντίον Αστυνομίας.pdf

Σ. Βορόκληνης.pdf Απόφαση εναντίον Κ.Σ. Βορόκληνης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση εναντίον καταγγέλλουσας - ιατρικός φάκελος.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση εναντίον ΟΚΥπΥ - ιατρικός φάκελος.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση εναντίον του Δήμου Στροβόλου.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση εναντίον υπαλλήλου Δήμου Στροβόλου.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση Εναντίον ΟΚΥΠΥ για εσωτερική έρευνα.pdf


Back To Top