Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων και Κατάρτιση Προφίλ

Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων και Κατάρτιση Προφίλ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), προβλέπει ειδικές πρόνοιες αναφορικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Η χρήση προφίλ και η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων χρησιμοποιούνται σε έναν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο τραπεζικός και χρηματοοικονομικός τομέας, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ο ασφαλιστικός τομέας, οι φορολογικές υπηρεσίες και το μάρκετινγκ είναι μόνο μερικά παραδείγματα των τομέων στους οποίους πραγματοποιείται η τακτική κατάρτιση προφίλ για την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων.

Η πρόοδος στην τεχνολογία και οι δυνατότητες της ανάλυσης μαζικών δεδομένων (big data analytics), της τεχνητής νοημοσύνης και της νοημοσύνης των μηχανών (machine learning) έχουν διευκολύνει τη δημιουργία προφίλ και τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων σε σημείο που ενδεχομένως να επηρεάσουν σημαντικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων. Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ μπορεί να επιφέρουν σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων και για το λόγο αυτό απαιτούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις.

Η αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων και Κατάρτιση Προφίλ επιτρέπεται ΜΟΝΟ όταν -
  • είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,
  • βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων,
  • ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε το 2018 κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του ΓΚΠΔ στον τομέα αυτό. Στις κατευθυντήριες γραμμές θα βρείτε πληροφορίες για:
  • Τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων
  • Τις ειδικές πρόνοιες του ΓΚΠΔ σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ
  • Την κατάρτιση προφίλ που αφορά στα παιδιά
  • Την εκτίμηση αντικτύπου και τα καθήκοντα του ΥΠΔ
  • Την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών


Last Update:
17/02/2020 01:39:29 PM
 
Back To Top