Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Παροχή δεδομένων από εργοδότη για χρήση τους σε δικαστήριο


Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσο η κοινοποίηση των απολαβών του εργοδοτούμενου από την εργοδότρια εταιρεία του στους δικηγόρους εναγόντων, οι οποίοι τις ζητούν για να τις καταθέσουν ως αναγκαίες στο δικαστήριο που εξετάζει συγκεκριμένη υπόθεση στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι εναγόμενος, συνιστά μορφή επεξεργασίας που να είναι νόμιμη.

Με βάση τα ενώπιον της στοιχεία η Επίτροπος κατέληξε ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τις αποδοχές του εργαζομένου από τους εργοδότες του (υπεύθυνο επεξεργασίας) σε δικηγόρο των εναγόντων φαίνεται να είναι επιτρεπτή μορφή επεξεργασίας η οποία στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 5(2)(ε) και 6(2)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001, αφού υπάρχει υπέρτερο έννομο συμφέρον του τρίτου να ενημερωθεί για τα δεδομένα και η επεξεργασία των δεδομένων είναι αναγκαία για την αναγνώριση ή άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον Δικαστηρίου.

Να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 11 του Νόμου 138(Ι)/2001 η εργοδότρια εταιρεία έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον εργοδοτούμενο της κατά την ανακοίνωση των αποδοχών του στους δικηγόρους των εναγόντων.

Back To Top