Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Απώλεια ιατρικού φακέλου ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας


Η Ζ, η οποία διορίστηκε ως διαχειρίστρια της περιουσίας του θανόντος αδελφού της από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, υπέβαλε το Σεπτέμβριο του 2009 παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας σχετικά με την αδυναμία εντοπισμού του ιατρικού φακέλου του αδελφού της. Η Επίτροπος Διοικήσεως κοινοποίησε στο Γραφείο μας τη σχετική Έκθεση της για να επιληφθεί το Γραφείο μας της υπόθεσης με βάση τις αρμοδιότητες του.

Ο Αν. Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν προς ανεύρεση του φακέλου του ασθενούς αυτές δεν καρποφόρησαν.

Η Επίτροπος έκρινε ότι η απώλεια του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, εκ πρώτης όψεως, αποτελεί παράβαση του άρθρου 10(3) του Νόμου 138(Ι)/2001, σχετικά με την υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων. Ζήτησε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να υποβάλει τα σχόλια / θέση του και ιδιαίτερα τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί διοικητική κύρωση, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση του.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου του 2004 (Ν. 1(Ι)/2005) ο αρμόδιος παροχέας υπηρεσιών υγείας οφείλει να τηρεί ιατρικά αρχεία, όπου εμφαίνεται η πορεία της θεραπείας του ασθενή. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του ασθενή και του αρμόδιου παροχέα υπηρεσιών υγείας, καθώς και ιατρική πληροφόρηση αναφορικά με τη θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής, το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του, τη διάγνωση της παρούσας ιατρικής κατάστασης του και της θεραπευτικής αγωγής που παρέχεται.

Ανάλογα με την περίπτωση, η διεύθυνση του ιατρικού ιδρύματος ή ο αρμόδιος παροχέας υπηρεσιών υγείας έχουν την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη τακτικών και ενημερωμένων ιατρικών αρχείων σύμφωνα το Νόμο 138(Ι)/2001.

Η Επίτροπος αφού έλαβε υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται παράβαση από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας αποφάσισε να του επιβάλει τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής των €1500.

ΑΠΟΦΑΣΗ


Η κ. Ζ. υπέβαλε στις 17 Σεπτεμβρίου 2009 παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας σχετικά με την αδυναμία εντοπισμού του ιατρικού φακέλου του θανόντος αδελφού της. Η Επίτροπος Διοικήσεως κοινοποίησε στο Γραφείο μου τη σχετική Έκθεση της με Αρ. Φακ.: Α/Π 1921/2010 και με ημερομηνία 14.9.2010, για να επιληφθώ με βάση τις αρμοδιότητες μου.

1.2. Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι η κ. Ζ. διορίστηκε ως διαχειρίστρια της περιουσίας του αδελφού της από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

1.3. Ο Αν. Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, ανταποκρίθηκε στην επιστολή μου με Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.73/2010 και ημερομηνία 30.9.2010 με την οποία ζήτησα να υποβάλει τα σχόλια/απόψεις /θέση του για τα πιο πάνω. Με την επιστολή του με Αρ. Φακ.: Γ.Ν.Λ/κας 12.10.01 και ημερομηνία 1.11.2010, με πληροφόρησε ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν προς ανεύρεση του φακέλου του ασθενούς, αυτές δεν καρποφόρησαν.

1.4. Με την επιστολή μου με Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.73/2010 και ημερομηνία 12.11.2010 πληροφόρησα τον Αν. Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ότι λόγω της απώλειας του ιατρικού φακέλου του ασθενούς εκ πρώτης όψεως έχει διαπράξει παράβαση της εκ του εδαφίου (3) του άρθρου 10 υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας και ζήτησα να υποβάλει τα σχόλια/απόψεις /θέση του για τα πιο πάνω και ιδιαίτερα τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί διοικητική κύρωση μέχρι τις 15/12/2010 το αργότερο, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση του.

2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου του 2004 (Ν. 1(Ι)/2005), ο αρμόδιος παροχέας υπηρεσιών υγείας, οφείλει να τηρεί ιατρικά αρχεία, όπου εμφαίνεται η πορεία της θεραπείας του ασθενή. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του ασθενή και του αρμόδιου παροχέα υπηρεσιών υγείας, καθώς και ιατρική πληροφόρηση αναφορικά με τη θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής, το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του, τη διάγνωση της παρούσας ιατρικής κατάστασης του και της θεραπευτικής αγωγής που παρέχεται.

Ανάλογα με την περίπτωση, η διεύθυνση του ιατρικού ιδρύματος ή ο αρμόδιος παροχέας υπηρεσιών υγείας έχουν την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη τακτικών και ενημερωμένων ιατρικών αρχείων, σύμφωνα με τους περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμους του 2001 και 2003.

2.2. Βάσει του άρθρου 18 του Ν. 1(Ι)/2005, ο ασθενής έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο και οι οποίες περιλαμβάνονται στα ιατρικά αρχεία και κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών εφαρμόζονται αντίστοιχα, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 11 έως 14 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003 και των περί Επεξεργασίας Δεδομένων (Άδειες και Τέλη) Κανονισμών του 2002. Το δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στα ιατρικά του αρχεία του παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα δια του νομίμου αντιπροσώπου του, πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στα αρχεία αυτά ή αντίγραφο ή απόσπασμα αυτών.

2.3. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 25 του Ν. 1(Ι)/2005, παροχέας υπηρεσιών υγείας που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 17 είναι ένοχος αδικήματος και, τηρουμένων των αναλογιών, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003. Για τη στοιχειοθέτηση αδικήματος, δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου, δεν απαιτείται η ύπαρξη πρόθεσης ή επαγγελματικής αμέλειας.

2.4 Το εδάφιο (3) του άρθρου 10 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Ν. 138(Ι)/2001) όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»), αναθέτει στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας την υποχρέωση για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα αυτά, πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.

2.5. Το άρθρο 25 του Νόμου, παρέχει στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων την αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν διαπράξει παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον εν λόγω Νόμο:

«25.-(1) Ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και από κάθε άλλη ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,
(β) χρηματική ποινή μέχρι €8540,
(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ) οριστική ανάκληση άδειας,
(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.

(2) Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής καθ’ υποτροπήν παράβασης. Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις. Αν επιβληθεί η κύρωση της καταστροφής αρχείου, για την καταστροφή ευθύνεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρχείου, στον οποίο δύναται να επιβληθεί και χρηματική ποινή για μη συμμόρφωση.».

3. Με βάση τα πιο πάνω, λόγω της απώλειας του ιατρικού φακέλου του ασθενούς ο υπεύθυνος επεξεργασίας του Αρχείου Ιατρικών Φακέλων Ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας έχει διαπράξει παράβαση της εκ του εδαφίου (3) του άρθρου 10 του Νόμου υποχρέωσης του για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας και αφού εξαντλήθηκε το χρονικό περιθώριο για υποβολή λόγων μη επιβολής ποινής και εξαντλήθηκε το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, και αφού έλαβα υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται παράβαση, αποφάσισα να του επιβάλω τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής των €1500 (χιλίων πεντακοσίων ευρώ).Τούλλα Πολυχρονίδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

11 Ιανουαρίου 2011

Back To Top