Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Νόμος 112(Ι)/2004 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών


Στα πλαίσια εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο, οι διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως έχoυν τροποποιηθεί από την Οδηγία 136/2009/ΕΚ, έχουν μεταφερθεί στο Μέρος 14 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), όπως τροποποιήθηκε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Νόμου αυτού, παρέχονται στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρόσθετες αρμοδιότητες.

Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων και καταγγελιών για πιθανές παραβιάσεις των άρθρων 99, 100, 101, 105 και 106 τα οποία αφορούν στο απόρρητο των επικοινωνιών, στα δεδομένα κίνησης και χρέωσης, στα δεδομένα θέσης, στους τηλεφωνικούς καταλόγους συνδρομητών και στις αυτόκλητες κλήσεις (με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση). Επιπρόσθετα, για την εφαρμογή του άρθρου 98Α, ο Επίτροπος συνεργάζεται με τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Ο Νόμος 112/(Ι)/2004 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων


ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις 19 Μαΐου 2017, υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΠΔΠΧ) και του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών (ΕΡΗΕΤ).

Σκοπός του Μνημονίου είναι ο καθορισμός πλαισίου διαδικασίας, υιοθέτησης και εφαρμογής κατάλληλων μηχανισμών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο Επιτρόπων (ΕΡΗΕΤ και ΕΠΔΠΧ) κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση περιπτώσεων γνωστοποίησης των περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τους Παροχείς Δημόσια Διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Οι δύο Επίτροποι επιλαμβάνονται από κοινού των περιστατικών ασφάλειας και παραβίασης προσωπικών δεδομένων καθώς και των σχετικών γνωστοποιήσεών τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 98Α του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(Ι)/2004) ως εκάστοτε τροποποιείται, και του περί της Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους Παροχείς Δημόσια Διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος του 2015, (Κ.Δ.Π 190/2015), ως εκάστοτε τροποποιείται.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας για εφαρμογή του Διατάγματος.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Περί Νομικών Προσώπων Διάταγμα ΚΔΠ 34-2005 .doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 190-2015.pdfLast Update:

30/03/2022 11:51:33 AM

 
Back To Top