Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή Διαφημιστικού Μηνύματος από καταστήματα VAVEL


Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.112/2017


ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποστολή Διαφημιστικού Μηνύματος


Στο Γραφείο μου έχει υποβληθεί παράπονο από τον κάτοχο του αριθμού 99xxxxxx, εφεξής «ο παραπονούμενος», εναντίον των καταστημάτων Vavel Stores Limited (εφεξής «ο Καθ’ού το παράπονο»), ότι έλαβε διαφημιστικό μήνυμα sms, χωρίς τη συγκατάθεση του και χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα ατελώς.
Γεγονότα

2.1 Ο παραπονούμενος κατήγγειλε ότι στις 20/10/2017 έλαβε διαφημιστικό μήνυμα sms από τον Καθ’ ού το παράπονο, χωρίς τη συγκατάθεση του, το οποίο δεν περιλάμβανε δωρεάν αριθμό με τον οποίο να μπορεί να ζητήσει να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα ατελώς και με εύκολο τρόπο.

2.2. Σημειώνω ότι με επιστολές μου ημερομηνίας 16/1/2012, 21/11/2013, 18/8/2016 και 21/7/2017, είχα επισύρει την προσοχή του Καθ' ού το παράπονο στις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και τον είχα πληροφορήσει ότι σε περίπτωση που υποβληθούν εκ νέου παράπονα για αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων και κριθεί ότι αποτελούν παράβαση της νομοθεσίας θα προχωρήσω με την επιβολή περαιτέρω ενδεδειγμένων διοικητικών κυρώσεων.

2.3 Στις 7/12/2017 απέστειλα επιστολή στον Καθ’ ού το παράπονο, με την οποία τον πληροφόρησα ξανά σχετικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας και τον κάλεσα όπως:

α) Υποβάλει τις θέσεις και / ή τα σχόλιά του αναφορικά με το παράπονο,

β) με ενημερώσει προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο και ακριβή χρόνο με τον οποίο έχει ληφθεί η συγκατάθεση του παραπονούμενου για λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων sms σύμφωνα με το άρθρο 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, στο εξής «Νόμος 112(Ι)/2004»,

γ) στην περίπτωση που δεν έχει στην κατοχή του στοιχεία που να αποδεικνύουν τη λήψη συγκατάθεσης, να με ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο συλλογής και /ή την προέλευση του αριθμού τηλεφώνου του παραπονούμενου, και

δ) να με πληροφορήσει τους λόγους για τους οποίους δεν έχει περιλάβει στα μηνύματα κάποιο δωρεάν αριθμό με τον οποίο να μπορούν οι παραλήπτες των μηνυμάτων να ζητούν να μην λαμβάνουν μηνύματα,

ε) σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004, να αναφέρει τους λόγους, με βάση τους οποίους δεν θα πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε από τις διοικητικές κυρώσεις δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν.138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί, στο εξής «Νόμος 138(Ι)/2001».

2.4 Μετά από επιστολή-υπενθύμιση μου ημερομηνίας 8/1/2018, ο Καθ’ ού το παράπονο με επιστολή του ημερομηνίας 16/1/2018, με πληροφόρησε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α) Απολογείται για την ανησυχία που έχει προκαλέσει στον κάτοχο του αριθμού.

β) Στέλλει πάντοτε διαφημιστικά μηνύματα μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του κατόχου τηλεφώνου. Εκ παραδρομής πιθανόν κατά την αντιγραφή των τηλεφώνων κάποιο νούμερο γράφτηκε λανθασμένα και έτσι προέκυψε να στείλει κάποιο μήνυμα χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου.

γ) Εκφράζει τη λύπη του και διαβεβαιώνει ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί.


3.1 Το άρθρο 106 του Νόμου 112(Ι)/2004, αναφέρει τα ακόλουθα:

«106.-(1) Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης και επικοινωνίας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (συσκευές αυτόματων κλήσεων), τηλεομοιοτυπικών συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συνδρομητών ή χρηστών, οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση τους.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά από τους πελάτες του στοιχεία επαφής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου μπορεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την απευθείας εμπορική προώθηση των δικών του παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν σαφώς και ευδιάκριτα την ευκαιρία να αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή τη χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής, κατά τη στιγμή της συλλογής τους, και τούτο με κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει με αυτή τη χρήση.»

3.2 Με βάση την ερμηνεία που δίνεται στον όρο «ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» στο Νόμο 112(Ι)/2004, σε αυτόν περιλαμβάνονται και τα μηνύματα sms.

4.1 Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που της δίνει το άρθρο 23(1) (ε), (στ), (ζ), (η), και (ιβ) του Νόμου 138(Ι)/2001.

4.2 Με βάση το άρθρο 23(1)(στ) του Νόμου 138(Ι)/2001, η Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.

4.3 Βάσει του άρθρου 25 του Νόμου 138(Ι)/2001, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,
(β) χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30,000),
(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ) οριστική ανάκληση άδειας,
(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων


5.1 Υπό το φως των ανωτέρω έχω καταλήξει ότι υπάρχει παράβαση των διατάξεων του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 λόγω του ότι ο Καθ' ού το παράπονο απέστειλε διαφημιστικό μήνυμα στον παραπονούμενο χωρίς τη συγκατάθεση του και χωρίς να του δώσει τη δυνατότητα να ζητήσει ατελώς και με εύκολο τρόπο να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα.

5.2 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Καθ’ ού το παράπονο δεν είχε περιλάβει στο μήνυμα δωρεάν αριθμό τερματισμού λήψης μηνυμάτων παρά τις επιστολές μου με τις οποίες τον ενημέρωσα σχετικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας,

αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

α) την παραδοχή και απολογία του Καθ’ ού το παράπονο, και

β) την διαβεβαίωση του Καθ' ού το παράπονο ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί,

αποφάσισα ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου 138(Ι)/2001, να επιβάλω στον Καθ΄ ού το παράπονο τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €600,00 (εξακοσίων ευρώ).Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


22 Ιανουαρίου 2018

Back To Top