Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - 28 Ιανουαρίου

-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -

Η 28η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2006 ως ημέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την ημερομηνία κατά την οποία άνοιξε για υπογραφή στο Στρασβούργο η Σύμβαση 108, για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση το 2001 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο το 2003.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε, στις 24 Οκτωβρίου 1995, την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η Οδηγία αυτή μεταφέρθηκε στην Κυπριακή έννομη τάξη με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το Διαδίκτυο γέννησαν την ανάγκη αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού των θεσμικών εργαλείων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η 30η επέτειος από τη θέσπιση της Σύμβασης 108 σηματοδοτεί την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το σκοπό αυτό, ευρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από δημόσια διαβούλευση που άρχισε το 2009, η διαδικασία για τη θέσπιση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενός νέου αποτελεσματικού και αποδεκτού θεσμικού πλαισίου που θα διέπει το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τα θέματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων εγείρονται καθημερινά σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ζωής μας είτε στον εργασιακό μας χώρο, είτε στις σχέσεις μας με τις δημόσιες αρχές και άλλους παροχείς υπηρεσιών, στον τομέα της υγείας, όταν ταξιδεύουμε ή όταν σερφάρουμε στο Διαδίκτυο.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάγκη για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς πάταξης της τρομοκρατίας και άλλων μορφών σοβαρών εγκλημάτων, η προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης καθιστούν τη συλλογή, καταχώριση και διάδοση πληροφοριών που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα αναγκαία αλλά και εύκολη, ενώ η πολυπλοκότητα των συστημάτων καθιστά τον εντοπισμό των παρανομούντων δύσκολο.

Δεν είναι αρκετό να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Για να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και συμμόρφωσης με αυτή απαιτείται ο καθένας να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του, τις υποχρεώσεις του και τα όρια μέσα στο οποία η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη ώστε να μπορεί να συμμορφώνεται, να προστατεύεται και να τα διεκδικεί.

Στόχος του Γραφείου μου είναι η συνεχής προσπάθεια για ενημέρωση τόσο σε θέματα γενικής φύσεως, όσο και για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Στην ιστοσελίδα υπάρχει αναρτημένο χρήσιμο ενημερωτικό υλικό.

Τούλα Πολυχρονίδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

Back To Top