Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διενέργεια εξετάσεων/ αξιολόγηση φοιτητών στο πλαίσιο του Covid 19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διενέργεια εξετάσεων/ αξιολόγηση φοιτητών,
στο πλαίσιο του Covid 19

Σε συνέχεια της προηγούμενης μου ανακοίνωσης, ημερ. 12 Μαΐου 2020 το Γραφείο μου συνεχίζει να γίνεται δέκτης ανησυχιών, ερωτημάτων και παραπόνων από φοιτητές και οργανωμένα σύνολα φοιτητών σχετικά με την εξ’ αποστάσεως διενέργεια εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών από ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επιθυμώ να ενημερώσω κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικά με τις μέχρι σήμερα ενέργειές μου αναφορικά με την εξ’ αποστάσεως διενέργεια εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών και συγκεκριμένα σχετικά με τα ακόλουθα:

Το Γραφείο μου, ύστερα από μελέτη δείγματος απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που στάληκε στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναφορικά με την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων/ λογισμικών/ εφαρμογών, διαδικασιών και πολιτικών στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως διεξαγωγής εξετάσεων, έκρινε απαραίτητη την έκδοση, συμπληρωματικά των διαβουλεύσεων με αντιπροσωπεία Πρυτάνεων, κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό αφενός την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων δικαίου ήτοι του νομοθετικού πλαισίου και αφετέρου την ενσωμάτωση της αρχής της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων στα πιο πάνω τεχνολογικά μέσα στοχεύοντας την ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων και τυχόν κινδύνων στα προσωπικά δεδομένα των επηρεαζόμενων φυσικών προσώπων ήτοι των φοιτητών.

Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές στάληκαν επίσης στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Οι κατευθυντήριες γραμμές που έχω εκδώσει καθηκόντως, παρατίθενται για σκοπούς διαφάνειας αυτούσιες.

Αναμένω ότι όλα τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα προσαρμόσουν, αναβαθμίσουν, και ευθυγραμμίσουν όλα τα ανωτέρω μέσα καθώς και διαδικασίες ως οι κατευθυντήριες γραμμές.

Το Γραφείο μου παρακολουθεί στενά το θέμα αυτό.Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

20 Μαΐου 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΠΔΠΧ Ανώτερη Εκπαίδευση.pdf


Back To Top