Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

8. Διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ανά τομέα δραστηριότητας - 13.7.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης
με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι το Γραφείο μου στο πλαίσιο των καθηκόντων του δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 57(1)(α) να «παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή» του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), και ασκώντας τις εξουσίες έρευνας που διαθέτει τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 58(1)(β) «να διεξάγει έρευνες με τη μορφή ελέγχων για την προστασία των δεδομένων», έχει ξεκινήσει τη διενέργεια μαζικών ελέγχων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ανά τομέα δραστηριότητας. Κύριος σκοπός των ελέγχων αυτών, είναι η αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης των επιχειρήσεων αυτών με τον ΓΚΠΔ, ενώ επιμέρους σκοποί αποτελούν η αξιολόγηση των πρακτικών που υιοθετούνται και η καταγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται.

Οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης συγκεκριμένων κλάδων του ιδιωτικού τομέα με τον ΓΚΠΔ και αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο, οι οποίες καταλαμβάνουν ένα σημαντικό ποσοστό της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου. Διαχωρίζονται σε έλεγχο νομιμότητας και τεχνικό έλεγχο, και διενεργούνται με τη συμπλήρωση, από τις ελεγχόμενες οντότητες, ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Με το πέρας των ελέγχων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, θα έχουμε μια ασφαλή εικόνα για το επίπεδο συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την οποία θα μεταφέρουμε καθηκόντως στην κοινωνία.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

13/07/2020


Last Update:
13/07/2020 10:09:07 AM
 
Back To Top