Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή εναντίον Απόφασης της Επιτρόπου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ


Την 24/06/2019 η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι δεν υπήρξε παράβαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σε παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο, χωρίς νομική βάση.

Ο παραπονούμενος καταχώρησε προσφυγή εναντίον της απόφασης της Επιτρόπου.

Το Διοικητικό Δικαστήριο με την Απόφαση του ημερ. 16/09/2022 απέρριψε την προσφυγή του παραπονούμενου ως μη παραδεκτή.

Το Δικαστήριο στην εν λόγω προσφυγή εξέτασε αυτεπαγγέλτως αν ο παραπονούμενος είχε έννομο συμφέρον να προσφύγει δικαστικώς εναντίον της απόρριψης της καταγγελίας που υπέβαλε και κατέληξε ότι ο Αιτητής δεν είχε οποιοδήποτε έννομο συμφέρον.

Back To Top