Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Γνώμη 2/2018 της Επιτρόπου για τη Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων (19/10/2018).

    • Γνώμη 2/2018 της Επιτρόπου για τη Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων (19/10/2018).


Last Update: 12/03/2019 09:02:09 AM
 
Back To Top