Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Νέα συμφωνία PNR με τις ΗΠΑ


Τα κείμενα της τελευταίας συμφωνίας PNR (καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών) με τις ΗΠΑ έχουν εκδοθεί στο επίσημο ημερολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 4 Αυγούστου 2007, L 204 :
http://www.eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:204:SOM:EL:HTML
(p16 & p18)

Back To Top