Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (CIS)

Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (CIS)

Ένα ακόμη σημαντικό σύστημα πληροφοριών που έχει θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ είναι το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (CIS). Στο πλαίσιο της δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς καταργήθηκαν όλοι οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις όσον αφορά εμπορεύματα που διακινούνται εντός του εδάφους της ΕΕ, με αποτέλεσμα να προκληθεί αυξημένος κίνδυνος απάτης. Ο κίνδυνος αυτός αντισταθμίστηκε με την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών. Σκοπός του CIS είναι να παρέχει συνδρομή στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης σοβαρών παραβιάσεων της εθνικής και της ενωσιακής τελωνειακής και γεωργικής νομοθεσίας.

Το σύστημα CIS επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών των ΚΜ για σκοπούς πρόληψης, εξακρίβωσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με το Κοινοτικό Δίκαιο για τα τελωνεία και τη γεωργία καθώς και για σκοπούς αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας των Αρχών, αυτών με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνιακών και γεωργικών ρυθμίσεων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο CIS περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν εμπορεύματα, μεταφορικά μέσα, επιχειρήσεις, πρόσωπα, καθώς και κατακρατήσεις, κατασχέσεις ή δημεύσεις αγαθών ή ρευστών διαθεσίμων. Οι κατηγορίες των δεδομένων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία καθορίζονται με σαφήνεια και σε αυτές περιλαμβάνονται τα ονόματα, η ιθαγένεια, το φύλο, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης των ενδιαφερομένων ατόμων, ο λόγος της συμπερίληψης των δεδομένων τους στο σύστημα και ο αριθμός καταχώρισης των μεταφορικών μέσων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ειδικούς κανόνες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97 και την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, τον Κανονισμό για την προστασία δεδομένων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την Εκσυγχρονισμένη Σύμβαση 108 και τη Σύσταση για τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα. Ο ΕΕΠΔ είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της συμμόρφωσης του CIS με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Στην Κύπρο, αρμόδια Αρχή για το CIS είναι το Τμήμα Τελωνείων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο ΓΚΠΔ σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης υπό αυστηρούς περιορισμούς, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί παράνομα.

Ο πιο κάτω οδηγός (στα αγγλικά) περιγράφει τις λεπτομέρειες άσκησης αυτών των δικαιωμάτων σε καθεμία από τις εμπλεκόμενες χώρες.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat VI CIS Guide of Access right.pdfLast Update:

09/10/2019 01:35:52 PM

 
Back To Top