Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Άνοιγμα λογαριασμό δανείου από τράπεζα στο όνομά του παραπονούμενου χωρίς τη συγκατάθεσή του και/ή ενημέρωση του


ΑΠΟΦΑΣΗ
Παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων

Στις 23 Ιανουαρίου 2006 υποβλήθηκε γραπτό παράπονο από το δικηγόρο του Λ.Π. εναντίον της Τράπεζας Χ για επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων από την Τράπεζα χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Συγκεκριμένα ο παραπονούμενος ισχυρίζετο ότι η Τράπεζα:

Άνοιξε λογαριασμό δανείου στο όνομά του χωρίς τη συγκατάθεσή του και/ή ενημέρωση του και στη συνέχεια του απέστειλε κατάσταση λογαριασμού στην οποία αναγραφόταν το όνομα και η διεύθυνσή του, ο αριθμός του λογαριασμού, η ημερομηνία και το ποσό του δανείου καθώς και λεπτομέρειες κίνησης του λογαριασμού.

Ο παραπονούμενος ανέφερε ότι σύμφωνα με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερομηνίας 22/7/2004 είχε καταδικαστεί να πληρώσει στην Τράπεζα το ποσό των £4254,00 με νόμιμο τόκο και έξοδα £556,91 πλέον £37,50 έξοδα της απόφασης.
Σε αντίγραφο του λογαριασμού που απεστάλη στον παραπονούμενο ημερομηνίας 31/12/2004 αναφέρεται ο αριθμός δανείου, ως ημερομηνία του δανείου η 14η Σεπτεμβρίου 2004 και ως ποσό του δανείου το ποσό των £6.899,65.

Σε απάντηση σχετικής επιστολής του παραπονούμενου για το άνοιγμα του λογαριασμού αυτού χωρίς την συγκατάθεση και ενημέρωσή του, η Τράπεζα απάντησε με επιστολή της ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2005 ότι «επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι εκ παραδρομής ανοίκτηκε ο λογαριασμός ........... επ’ ονόματί σας. Ως εκ τούτου έχουμε προχωρήσει άμεσα στο κλείσιμο του εν λόγω λογαριασμού».

Την ίδια θέση επανέλαβε η Τράπεζα με επιστολή της ημερομ. 27 Μαρτίου 2006 σε απάντηση δικής μου επιστολής με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2006 σχετικά με το παράπονο που υπόβαλε ο παραπονούμενος στο Γραφείο μου.

Με μεταγενέστερη επιστολή μου με ημερομηνία 29 Αυγούστου 2006 πληροφόρησα την Τράπεζα ότι θεωρώ ότι η χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου, τα οποία η Τράπεζα είχε εξασφαλίσει στα πλαίσια αγωγής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας μεταξύ αυτής και του παραπονούμενου, για το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα χωρίς τη συγκατάθεση και ενημέρωσή του, συνιστούν παράβαση των άρθρων 4(1)(β), 5(1) και 11 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.

Με την ίδια επιστολή μου κάλεσα την Τράπεζα να αναφέρει οποιοδήποτε λόγο για τον οποίο πιστεύει ότι δεν πρέπει να της επιβληθεί οποιαδήποτε από τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Νόμου.
Η Τράπεζα με επιστολή της με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2006 επαναλαμβάνει όσα αναφέρει στην επιστολή της της 27ης Μαρτίου 2006.

Για όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω και αφού έλαβα υπόψη τα όσα σχετικά ανάφερε η Τράπεζα:

· Κρίνω ότι υπήρξε παράβαση από την Τράπεζα, των άρθρων 4(1)(β), 5(1) και 11 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.

· Αφού έλαβα υπόψη μου

- Το γεγονός ότι η Τράπεζα παραδέχεται ότι ο λογαριασμός ανοίκτηκε χωρίς τη συγκατάθεση και ενημέρωση του παραπονούμενου,
- Το γεγονός ότι η Τράπεζα προχώρησε στο κλείσιμο του ευθύς ως ο παραπονούμενος απευθύνθηκε σ’ αυτή,
- Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο λογαριασμός παρέμεινε ανοικτός,
- Το γεγονός ότι ο παραπονούμενος δεν έχει επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε έξοδα για το άνοιγμα/λειτουργία του λογαριασμού,

Επιβάλλω στην Τράπεζα χρηματική ποινή πεντακόσιων λιρών (£500=) για την πιο πάνω παράβαση.

Γούλλα Φράγκου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα20 Οκτωβρίου 2006

Back To Top