Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)

Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)

Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), το οποίο επίσης διαχειρίζεται ο eu-LISA, αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της εφαρμογής της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ. Επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων Αρχών των ΚΜ για σκοπούς έκδοσης θεωρήσεων εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών.

Το σύστημα VIS παρέχει στα κράτη Σένγκεν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με αιτούντες θεώρηση μέσω ενός αμιγώς κεντρικού συστήματος το οποίο συνδέει τα προξενεία και τις πρεσβείες των κρατών Σένγκεν που βρίσκονται σε τρίτες χώρες με τα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης του συνόλου των κρατών Σένγκεν. Το σύστημα VIS επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν αιτήσεις χορήγησης θεωρήσεων μικρής διάρκειας για λόγους επίσκεψης ή διέλευσης από τον χώρο Σένγκεν. Το VIS παρέχει στις συνοριακές αρχές τη δυνατότητα να εξακριβώνουν, με τη βοήθεια βιομετρικών στοιχείων, κυρίως δακτυλικών αποτυπωμάτων, αν το πρόσωπο το οποίο επιδεικνύει μια θεώρηση είναι ο νόμιμος κάτοχός της, καθώς και να εντοπίζουν πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν έγγραφα ή διαθέτουν πλαστά έγγραφα.

Ωστόσο, το εθνικό VIS της Κύπρου χρησιμοποιείται μόνο για την διαχείριση αιτήσεων έκδοσης θεωρήσεων εισόδου που υποβάλλονται σε Πρεσβείες και Προξενεία της Δημοκρατίας και κατ’ εξαίρεση στα σημεία εισόδου. Αρμόδια Αρχή για το VIS είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Το εθνικό VIS δεν είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό VIS και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με τις αντίστοιχες Αρχές άλλων ΚΜ. Για περισσότερες πληροφορίες για το VIS, στην Αγγλική, δείτε το σχετικό σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών.


Last Update:
08/10/2019 12:24:31 PM
 
Back To Top