Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Δικαίωμα πρόσβασης στις αξιολογήσεις των μονίμων αξιωματικών στο ΓΕΕΦ


ΑΠΟΦΑΣΗ

Δικαίωμα πρόσβασης

Στις 19 Απριλίου 2007 υποβλήθηκε γραπτό παράπονο από τον Επικελευστή της Εθνικής Φρουράς για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης που του παρέχει το άρθρο 12 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 138(Ι)/2001.

Συγκεκριμένα ο παραπονούμενος ισχυρίζεται ότι με επιστολές του ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2006 και 21 Δεκεμβρίου 2006 είχε ζητήσει από τον προϊστάμενο του, να μελετήσει το προσωπικό του φάκελο και ότι στις 15 Μαρτίου 2007 ο Αρχηγός ΓΕΕΦ τον ενημέρωσε εγγράφως πως δεν προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς και διαταγές η μελέτη του ατομικού του φακέλου.

Με επιστολή μου με ημερομηνία 15 Μαΐου 2007 ενημέρωσα τον Αρχηγό ΓΕΕΦ για τα ακόλουθα:

§ Οι πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στο προσωπικό φάκελο του παραπονούμενου αποτελούν προσωπικά δεδομένα των οποίων η χρήση και επεξεργασία εμπίπτει στις πρόνοιες του Νόμου 138(Ι)/2001, ο οποίος ως ειδικός νόμος υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης για το θέμα.

§ Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 138(Ι)/2001, καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως.

§ Το εδάφιο (3) του ίδιου άρθρου δίνει περαιτέρω το δικαίωμα στο υποκείμενο των δεδομένων να προσφύγει στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την υποβολή της αίτησης ή αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική.

Με την ίδια επιστολή μου ζήτησα από τον Αρχηγό ΓΕΕΦ να με πληροφορήσει για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το αίτημα του παραπονούμενου για πρόσβαση στον προσωπικό του φάκελο.

Με επιστολή του ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2007 ο Αρχηγός ΓΕΕΦ με ενημέρωσε ότι το ερώτημα που έθεσα με την επιστολή μου ημερομηνίας 15 Μαΐου 2007 είχε διαβιβαστεί στο Υπουργείο Άμυνας για περαιτέρω εξέταση.

§ Ο Αρχηγός ΓΕΕΦ ανάφερε επίσης ότι κάθε μέλος του στρατού είναι γνώστης των στοιχείων που περιέχονται στον ατομικό του φάκελο, εκτός όσον αφορά την αξιολόγησή του στις εκθέσεις ικανότητας, όπου γνωστοποιείται στον υπαξιωματικό η βαθμολογία του όταν αυτή είναι δυσμενής, δηλαδή «μέτριος» ή «απαράδεκτος».

§ Αυτή η κοινοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό 21(9) των περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμοί του 1990 ο οποίος προβλέπει ότι:

«Σε περίπτωση που ο αξιολογών αξιολογήσει Υπαξιωματικό με βαθμολογία «μέτριος» ή «απαράδεκτος» οφείλει να του γνωστοποιήσει αμέσως γραπτώς τη βαθμολογία αυτή αναφέροντας και τους λόγους».

§ Η μόνη πληροφορία που περιέχεται στον ατομικό φάκελο του παραπονούμενου για την οποία δεν έχει γνώση, είναι η αξιολόγησή του στις εκθέσεις ικανότητας, δεδομένου ότι αυτός δεν είχε δυσμενή βαθμολογία.

Κατόπιν αιτήματος του ΓΕΕΦ πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2007 συνάντηση στο Γραφείο μου με εκπροσώπους του ΓΕΕΦ και του Υπουργείου Άμυνας.

Στην εν λόγω συνάντηση και προς απάντηση του ερωτήματος που έθεσα στην επιστολή μου ημερομηνίας 15 Μαΐου 2007 οι εκπρόσωποι του ΓΕΕΦ ανάφεραν ότι ο λόγος για τον οποίο δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα του παραπονούμενου είναι ότι τυχόν ικανοποίηση μη δυσμενούς αξιολόγησης/βαθμολογίας στον επηρεαζόμενο θα προκαλέσει την υποβολή σωρείας παρόμοιων αιτημάτων, θα καταστήσει δύσκολη την αντικειμενική αξιολόγηση και γενικά θα δημιουργήσει πρόβλημα αταξίας και απειθαρχίας στο στράτευμα.

Το άρθρο 12(1) και 12(2)(α) του Νόμου 138(Ι)/2001 προβλέπουν ότι:

Καθένας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει αν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και

έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς υπερβολική καθυστέρηση και δαπάνη πληροφορίες ως προς όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.

Η αξιολόγηση/βαθμολογία μελών του στρατού είτε αυτή είναι ευμενής είτε δυσμενής αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα γιατί είναι πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή.
Δεν χωρούν εξαιρέσεις στην υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης/αίτημα για πληροφόρηση εκτός αν έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτρόπου με βάση του εδάφιο (4) του ίδιου άρθρου.
Σύμφωνα δε με τα στοιχεία που τηρούνται στο Γραφείο μου δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα τέτοια απόφαση σε σχέση με οποιοδήποτε αρχείο που διατηρεί το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς.

Το γεγονός ότι ο παραπονούμενος έχει γνώση του μεγαλύτερου μέρους των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες στον προσωπικό του φάκελο δεν επηρεάζει το δικαίωμα πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 12 του Νόμου 138(Ι)/2001.

Όσον αφορά τις διατάξεις των περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμών του 1990 μέχρι 2002 και συγκεκριμένα του Κανονισμού 21(9), που προβλέπει ότι ο αξιολογών λειτουργός οφείλει να γνωστοποιεί σε υπαξιωματικό τη βαθμολογία του μόνο στην περίπτωση που αυτή είναι δυσμενής, έχω την άποψη ότι αυτή θα πρέπει να ερμηνευθεί και να τύχει εφαρμογής τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου 138(Ι)/2001, ο οποίος είναι μεταγενέστερος ειδικός Νόμος που παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων και στο βαθμό που οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη συγκρούεται και/ή δεν συνάδει με τις διατάξεις του ειδικού αυτού νόμου, υπερισχύουν οι διατάξεις του νόμου 138(Ι)/2001.
Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία θα καθιστούσε στην πράξη ανενεργό και αναποτελεσματικό το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται σ’ αυτό.

Εξάλλου η διάταξη του Κανονισμού 21(9) δεν απαγορεύει την κοινοποίηση της βαθμολογίας στον επηρεαζόμενο υπαξιωματικό αλλά επιβάλλει την υποχρέωση γνωστοποίησής της αν αυτή είναι δυσμενής.

Έχοντας υπόψη όλα τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας του σχετικού αρχείου, εσφαλμένα και κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 δεν επέτρεψε στον παραπονούμενο να έχει πρόσβαση στον προσωπικό του φάκελο και οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημά του και να του επιτρέψει να επιθεωρήσει/μελετήσει τον προσωπικό του φάκελο.

Γι’ αυτό ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το άρθρο 25(1)(α) του Νόμου 138(Ι)/2001 καλείται το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς να επιτρέψει στον παραπονούμενο να επιθεωρήσει τον προσωπικό του φάκελο μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης.

Υπό τις περιστάσεις κρίνω ότι δεν ενδείκνυται η επιβολή οποιασδήποτε άλλης κυρώσεως.

Γούλλα Φράγκου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα19 Ιουλίου 2007

Back To Top