Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων από Φυλλίς εκδοτική


Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.4/2013


ΑΠΟΦΑΣΗ


Στις 16 Ιουλίου 2013 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. Α. Χ. (στο εξής «παραπονούμενος») εναντίον της εκδοτικής εταιρείας Φυλλίς (στο εξής «καθ’ ού το παράπονο») επειδή έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικό μήνυμα email στις 28/6/2013 χωρίς τη συγκατάθεση του.

2. Εναντίον του καθ’ ού το παράπονο είχαν υποβληθεί ξανά στο παρελθόν παράπονα σχετικά με αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων email γι αυτό στις 31/10/2012 είχα αποστείλει επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον καθ’ ού το παράπονο με την οποία έφερα εις γνώση του τις πρόνοιες της νομοθεσίας και στις 25/4/2013 είχα εκδώσει Απόφαση με την οποία του επέβαλα την διοικητική κύρωση της προειδοποίησης καλώντας τον όπως παύσει να αποστέλλει διαφημιστικά μηνύματα σε όσες διευθύνσεις email είχε συλλέξει χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την ρητή συγκατάθεση των κατόχων των διευθύνσεων. Ένας από τους παραπονούμενους για τους οποίους είχα εκδώσει απόφαση στις 25/4/2013 ήταν και ο κ. Α. Χ. ο οποίος είχε λάβει διαφημιστικό μήνυμα από τον καθ’ ού το παράπονο αλλά σε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκει στον ίδιο.

3. Στις 9/8/2013 απέστειλα στον καθ’ ού το παράπονο Επιστολή με την οποία ζητούσα να υποβάλει τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του για το πιο πάνω παράπονο.

4. Ο καθ’ ού το παράπονο, με επιστολή του που έλαβα στις 5/12/2013, με πληροφόρησε τα ακόλουθα:

α) Δεν είχε λάβει τη συγκατάθεση του παραπονούμενου για αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων

β) Ο παραπονούμενος δεν είχε ζητήσει από τον καθ΄ ού το παράπονο να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα αλλά απευθύνθηκε απ’ ευθείας στο Γραφείο μου.

γ) Κατά την άποψη του μόνο με πλάγιο τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων αφού οι παραλήπτες αντιμετωπίζουν το θέμα με πολύ παθητικό τρόπο. Οι περισσότεροι παραλήπτες (περίπου 99,5%) αποδέχονται τα μηνύματα σιωπηρά και επιλέγουν αυτά που τους ενδιαφέρουν.

δ) Κατά την άποψη του για κάποιους το κριτήριο με το οποίο θα προχωρήσουν σε υποβολή καταγγελίας είναι πολιτικό ή οπαδικό-ποδοσφαιρικό ή ανταγωνιστικό (από ανταγωνιστικά προϊόντα ή ανταγωνιστικές υπηρεσίες)

ε) Υπάρχουν και κάποιοι που ενοχλούνται και δεν έχουν το κουράγιο να διαγράψουν το μήνυμα που έλαβαν ή να το κατατάξουν στα ανεπιθύμητα. Γι’ αυτό όμως, κατά την άποψη του, ευθύνονται κάποιοι που προωθούσαν ύποπτα ή και παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες στα όρια της ανηθικότητας οι οποίοι επί μαρκόν παρέβλεπαν τα αιτήματα διαγραφής ή δεν έδιναν καν τη δυνατότητα διαγραφής.

στ) Έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες για συμμόρφωση με τη νομοθεσία αλλά θα ήταν καταστροφικό για εκείνον να αναστείλει εντελώς τη δραστηριότητα του μέχρι την εξασφάλιση ικανοποιητικού αριθμού συνδρομητών διότι υπάρχουν τα έξοδα συντήρησης του σερβερ και τα δάνεια για την αγορά του, την οποία δεν θα πραγματοποιούσε αν γνώριζε τις δυσκολίες αυτές.

ζ) Οι δύο συνεργάτες του είναι άνεργοι εδώ και αρκετό καιρό αφού απολύθηκαν από τις εταιρείες όπου είχαν πλήρη απασχόληση και δεν έχουν άλλους πόρους.

η) Βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο αναμένοντας την τεχνική αναβάθμιση που θα του επιτρέψει την αυτόματη διαγραφή των παραληπτών αλλά και την πιο εύκολη εγγραφή τους ως συνδρομητές.

θ) Τέλος διερωτάται πως απαλλάσσεται κανείς από τα διαφημιστικά φυλλάδια που λαμβάνει στο γραμματοκιβώτιο του ή κάτω από την είσοδο του ή στο αυτοκίνητο του.

5. Με βάση το άρθρο 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, η αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση προσώπων τα οποία έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους για την αποστολή αυτή.

6. Με βάση τα πιο πάνω υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 από την αποστολή μηνυμάτων χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.

7.1 Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του δίνει το άρθρο 23(ε), (στ), (ζ), (η), και (ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), στο εξής «ο Νόμος».

7.2 Με βάση το άρθρο 23(στ) του Νόμου o Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.

7.3 Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,
(β) χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ(€30,000),
(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ) οριστική ανάκληση άδειας,
(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.
Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή του τρίτου. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης. Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις.

8. Με επιστολή μου ημερομηνίας 16/1/2014 ενημέρωσα τον καθ’ ού το παράπονο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως παράβαση και τον κάλεσα να αναφέρει τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κυρώσεις.

9. Ο καθ΄ου το παράπονο με επιστολή του που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 17/2/2014 επανέλαβε τους λόγους που επικαλέστηκε στην προηγούμενη επιστολή του.

10. ΕΠΕΙΔΗ στον καθ΄ ού το παράπονο για παρόμοιο παράπονο επέβαλα στις 25/4/2013 τη Διοικητική Κύρωση της Προειδοποίησης θεωρώ ότι η προηγούμενη απόφαση είναι προηγούμενο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη.

11. Δια το πιο πάνω παράπονο, ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου, κατέληξα στην απόφαση να επιβάλω την Διοικητική Κύρωση της Χρηματικής Ποινής ύψους €500,00 (πεντακόσιων ευρώ).

Γιάννος Δανιηλίδης
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα27 Αυγούστου 2014

Back To Top