Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Γεωγραφικό σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης σε επίπεδο δρόμων με δυνατότητα περιήγησης


Το Γεωγραφικό σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης σε επίπεδο δρόμων με δυνατότητα περιήγησης (παρόμοιο με το Google street view) ετοιμάζει μια Κυπριακή εταιρεία σε συνεργασία με Ελληνική εταιρεία. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας αυτής η εταιρεία προτίθεται να λάβει φωτογραφίες από όλους τους δημόσιους δρόμους της Κύπρου, οι οποίες θα ενωθούν ώστε να σχηματιστεί τρισδιάστατος χάρτης ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στο Διαδίκτυο.

Σε συνάντηση που είχαμε με την εταιρεία την ενημερώσαμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε εκδώσει η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ θα πρέπει να φροντίσουν ώστε:

- Να γίνεται αυτόματη τεχνητή απόκρυψη (θόλωση) των σημείων των εικόνων όπου απεικονίζονται άτομα ή πινακίδες αυτοκινήτων με μη αναστρέψιμη μέθοδο.
- Σε περίπτωση που κάποια άτομα ή κάποιες πινακίδες δεν έχουν τύχει ικανοποιητικής θόλωσης και είναι ακόμη ευδιάκριτα να παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να υποβάλουν παράπονο με εύκολο τρόπο και η εταιρεία να ανταποκρίνεται άμεσα για τη θόλωση των εικόνων αυτών.
- Τα εξειδικευμένα συστήματα που πιθανό να ετοιμαστούν π.χ. για εταιρείες ή Δημοτικές Αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν πάντα τις τελευταίες (διορθωμένες) εικόνες.

H εταιρεία δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να διατηρούνται οι αρχικές εικόνες (μη θολωμένες εικόνες) για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος θόλωσης, την επιπρόσθετη θόλωση όπου χρειάζεται και την αντικατάσταση τυχόν προβληματικών απεικονίσεων. Έχει συμφωνηθεί ότι οι αρχικές εικόνες θα διαγράφονται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη φωτογράφηση.

Το Γραφείο της Επιτρόπου θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά το θέμα αυτό και μετά την υλοποίηση/ εφαρμογή του στην Κύπρο.

Back To Top