Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους με σκοπό τη χρήση τους στο Δικαστήριο


Η Επίτροπος εξέδωσε σχετική Απόφαση κατόπιν παραπόνου εναντίον των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, το οποίο αφορούσε κοινοποίηση δεδομένων της παραπονούμενης, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για σκοπούς υπεράσπισης της Δημοκρατίας σε αγωγή που είχε καταχωρήσει η παραπονούμενη ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ούτε οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ούτε το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού είχαν ενημερώσει την παραπονούμενη για την κοινοποίηση των δεδομένων αυτών στο Γενικό Εισαγγελέα.

Η Απόφαση καταλήγει ότι η κοινοποίηση των υπό αναφορά δεδομένων από τους καθ’ων το παράπονο στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τον προαναφερόμενο σκοπό δεν συνιστά παράβαση του Νόμου. Η Γνώμη αυτή ενισχύεται και από σχετικές Αποφάσεις που έχει εκδώσει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αφορούν την κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτο, με σκοπό τη χρήση τους στο Δικαστήριο.

Σημειώνεται όμως ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου, οι καθ’ ων το παράπονο, δεδομένου ότι δεν είχαν άμεση εμπλοκή ως διάδικοι στη συγκεκριμένη αγωγή, είχαν υποχρέωση να ενημερώσουν κατάλληλα την παραπονούμενη για την κοινοποίηση δεδομένων που την αφορούσαν στο Γενικό Εισαγγελέα και το γεγονός ότι δεν το έπραξαν συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα περιστατικά της περίπτωσης κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για επιβολή διοικητικής κύρωσης για τη σημειωθείσα παράβαση.ΑΠΟΦΑΣΗ Α/Π 57/2006

1. Το Γραφείο μου εξέτασε παράπονο που υποβλήθηκε από την κα Α.Β. στις 14/06/2006, εναντίον των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, σχετικά με κοινοποίηση εγγράφων/ πληροφοριών που την αφορούσαν στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με σκοπό τη χρήση τους στο Δικαστήριο.

2. Κατόπιν αλληλογραφίας που είχαμε με τους καθ’ ου το παράπονο υπεύθυνους επεξεργασίας, πληροφορηθήκαμε ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για σκοπούς Υπεράσπισης της Δημοκρατίας στην αγωγή που είχε καταχωρήσει η παραπονούμενη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με αρ. …. , κοινοποίησαν στο Γενικό Εισαγγελέα πληροφορίες που αφορούσαν τις εισφορές της και το επίδομα ασθενείας που της καταβλήθηκε την περίοδο από 05/06/2002 μέχρι 18/08/2002. Για τον ίδιο σκοπό, το Γενικό Νοσοκομείου Λεμεσού κοινοποίησε στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αντίγραφα ιατρικών εκθέσεων που την αφορούσαν.

3. Από τη σχετική αλληλογραφία προκύπτει ότι ούτε οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ούτε το Γενικό Νοσοκομείου Λεμεσού είχαν ενημερώσει την παραπονούμενη για την κοινοποίηση των δεδομένων αυτών στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 138(Ι)/2001 (ο Νόμος), τα δεδομένα που αφορούν την υγεία αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

5. Τόσο οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και το Γενικό Νοσοκομείου Λεμεσού τηρούν δεδομένα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για δικαστικούς σκοπούς, σε υποθέσεις όπου οι Υπηρεσίες ή το Νοσοκομείο είναι διάδικοι.

6. Η κοινοποίηση των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων/ ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τους υπό αναφορά υπεύθυνους επεξεργασίας στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τον προαναφερόμενο σκοπό συνιστά μεταγενέστερη επεξεργασία, η οποία δεν είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους οποίους τηρούνται τα δεδομένα αυτά και συνάδει με τη αρχή του σκοπού που εκτίθεται στο άρθρο 4(1)(β) του Νόμου, το οποίο προνοεί ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

«συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς».

7. Επίσης, έχω την άποψη ότι τα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ήταν σχετικά και ανάλογα του επιδιωκόμενου σκοπού, και ως εκ τούτου η κοινοποίηση τους πληρούσε την αρχή της αναλογικότητας που εκτίθεται στο άρθρο 4(1)(β) του Νόμου, το οποίο προνοεί ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

«είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας ».

8. Το άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου προνοεί ότι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν:

«η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων

9. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρώ ότι το δημόσιο συμφέρον υπερέχει του ατομικού συμφέροντος και ότι το έννομο συμφέρον της Δημοκρατίας (ο τρίτος στον οποίο έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα), ως διάδικου, στα πλαίσια υπεράσπισης της στην αγωγή που έχει καταθέσει η παραπονούμενη, δικαιολογεί την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

10. Επίσης, το άρθρο 6(2)(ε) του Νόμου το οποίο αφορά την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αλλά κατ’ επέκταση εφαρμόζεται και στα μη ευαίσθητα δεδομένα, κατ’ εξαίρεση επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν:

«η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά δεδομένα τα οποία το υποκείμενο των δεδομένων δημοσιοποιεί ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση ή άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου

11. Βάσει των πιο πάνω, έχω την άποψη ότι η κοινοποίηση των υπό αναφορά προσωπικών δεδομένων/ ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Γενικό Νοσοκομείου Λεμεσού στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τον προαναφερόμενο σκοπό, δεν συνιστούσε παράβαση του Νόμου.

12. Η Γνώμη αυτή ενισχύεται και από τις σχετικές Αποφάσεις που έχει εκδώσει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αριθμό 61/2003 και 62/2008, που αφορούν τη κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτο, με σκοπό τη χρήση τους στο δικαστήριο.

13. Σημειώνω όμως ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Γενικό Νοσοκομείου Λεμεσού, δεδομένου ότι δεν είχαν άμεση εμπλοκή ως διάδικοι στη συγκεκριμένη αγωγή, είχαν υποχρέωση να ενημερώσουν κατάλληλα την παραπονούμενη, για τη κοινοποίηση δεδομένων που την αφορούσαν στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το γεγονός ότι δεν το έπραξαν, συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού.

14. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα περιστατικά της περίπτωσης και τον ουσιώδη χρόνο κατά τον οποίο σημειώθηκε η παράβαση αυτή, καθώς και το γεγονός ότι στις σχετικές επιστολές μου με ημερομηνία 17/10/2006 επίστησα την προσοχή του Επαρχιακού Λειτουργού Λεμεσού και του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη συμμόρφωση του Νοσοκομείου και των Υπηρεσιών με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου και έκτοτε δεν έχουν υποβληθεί στο Γραφείο μου παράπονα εναντίον τους για το θέμα αυτό, θεωρώ ότι δεν συντρέχουν λόγοι για επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης για τη σημειωθείσα παράβαση.

Γούλλα Φράγκου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

25 Νοεμβρίου 2009

Back To Top